EU: EU-kommissionen publicerar EU-strategi för säkerhetsunionen 2020–2025

EU-kommissionen publicerade den 24 juli en ny EU-strategi för säkerhetsunionen för perioden 2020–2025 (“strategin”) med inriktning på prioriterade områden där EU kan ge stöd till medlemsstaterna för att främja säkerheten för alla som bor i Europa.

Strategin fokuserar på att bekämpa terrorism och organiserad brottslighet, förebygga och upptäcka hybridhot och öka motståndskraften hos vår kritiska infrastruktur, främja cybersäkerhet och främja forskning och innovation fastställs i strategin, där också de verktyg och åtgärder som ska utvecklas under de kommande fem åren för att säkerställa säkerheten i vår fysiska och digitala miljö fastställs.

I strategin fastställs fyra strategiska prioriteringar för åtgärder på EU-nivå:

  • En framtidssäkrad säkerhetsmiljö
  • Hantera framväxande hot
  • Skydda EU-invånare mot terrorism och organiserad brottslighet
  • Ett starkt europeiskt säkerhetsekosystem

Strategin noterar dessutom att EU-kommissionen kommer att lägga fram nya EU-regler för skydd och motståndskraft för kritisk infrastruktur, samt att kommissionen bör slutföra sin översyn av direktivet om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem ((EU)2016/1148, NIS-direktivet) och beskriva strategiska prioriteringar för cybersäkerhet för att säkerställa att EU kan förutse och svara på utvecklande hot.

Strategin bygger på de framsteg som gjorts tidigare inom ramen för kommissionens europeiska säkerhetsagenda 2015–2020 och är inriktad på prioriteringar som godkänts av Europaparlamentet och rådet.

Du kan läsa pressmeddelandet här och ladda ner strategin här, endast tillgängliga på engelska.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.