Danmark: Kommun har vägrat tidigare anställds begäran om insyn

Datatilsynet har inte funnit skäl att åsidosätta en kommuns avslag på en tidigare anställds begäran om insyn enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen (GDPR) med motiveringen att begäran var överdriven.

Av beslutet framgår att en före detta anställd i en kommun, efter anställningens upphörande, begärt insyn i all kommunikation där den tidigare anställde omnämnts. Kommunen försökte då få den tidigare anställde att precisera sin begäran, då det önskade materialet efter flera års anställning var omfattande. Detta avvisades dock av den tidigare anställde.

Enligt Datatilsynet följer det av artikel 15.1 GDPR att den registrerade som utgångspunkt har rätt till tillgång till och information om behandlingen av de personuppgifter som den personuppgiftsansvarige behandlar om den registrerade. Rätten att få en kopia av de personuppgifter som behandlas är dock inte absolut. Enligt artikel 12.1 GDPR får en personuppgiftsansvarig vägra att efterkomma en begäran om insyn om begäran från en registrerad är uppenbart ogrundad eller överdriven.

Datatilsynet anser i detta sammanhang att en personuppgiftsansvarig enligt artikel 12.1 GDPR får vägra att lämna registrerad insyn i uppgifter om brev, anteckningar och e-postmeddelanden m.m., som har undertecknats av eller sänts till vederbörande i samband med vederbörandes uppdrag, med hänvisning till att att utredningen är överdriven. Vid bedömningen av detta fästs vikt vid att även om det kan röra sig om personuppgifter (uppgift om att den registrerade i en given situation har skrivit på ett brev, skickat e-post etc.) i första hand en funktion är beskrivit som personen i fråga har tagit hand om.

Det kan dock enligt Datatilsynets uppfattning undantagsvis förekomma fall då sådan information inte bara beskriver en funktion som personen i fråga har utfört, eller enbart fastställer personens närvaro, utan där registreringen i större utsträckning innehåller information. “om” personen, t.ex. en beskrivning av ett handlingssätt som är ett personligt val som den berörda personen gjort och som därmed kan omfattas av dennes rätt till tillgång enligt artikel 15 GDPR. Tillämpningen av ovanstående bestämmelse, enligt vilken den registrerades rätt till tillgång är begränsad, förutsätter därför att den personuppgiftsansvarige gör en särskild bedömning.

Efter att ha granskat ärendet finner Datatilsynet att myndigheten inte har underlag för att åsidosätta kommunens bedömning att behandlingen av den registrerades begäran om tillgång i det aktuella fallet har skett i enlighet med reglerna i artikel 15 GDPR.

Mer information

Myndighet: Datatilsynet

Land: Danmark

Lagrum: Art. 12 GDPR, art. 15 GDPR

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: 2021-32-2438

Beslutsdatum: 2022-03-31

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.