Danmark: Datatilsynet uttrycker kritik mot Allerøds kommun för otillräckliga loggkontroller

Den danska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet har fattat beslut om att rikta kritik mot Allerøds kommun för överträdelse av artikel 32 i dataskyddsförordningen (GDPR), till följd av att kommunen underlåtit att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder i förhållande till risken vid behandling av personuppgifter.

Av beslutet framgår Allerød kommun en av de utvalda kommunerna som Datatilsynet granskade sommaren 2021 i enlighet med reglerna i GDPR. Revisionen fokuserade på Allerøds kommuns sätt att administrera umgängesrätten på socialförvaltningen. I samband med granskningen bad Datatilsynet Allerøds kommun om dokumentation på genomförda kontroller i något av kommunens system.

Granskningen visade att Allerød kommuns rutiner för slumpmässiga kontroller av kommunens systemloggar, för att säkerställa att användarna endast kunde få tillgång till information som de behövde för sitt arbete, i stort sett var tillfredsställande. Datatilsynet konstaterade vidare att slumpmässiga kontroller var sjätte månad utgör absoluta minimum av kontroller som krävs för system som behandlar en stor mängd konfidentiella och känsliga personuppgifter eller där åtkomsträttigheterna är av bred karaktär.

Datatilsynet noterade dock att det hade funnit minst ett fall där Allerød kommun inte följt sina egna riktlinjer genom att underlåta att utföra en slumpmässig kontroll i ett av sina system under mer än sex månader. Kommunen har därmed underlåtit att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som motsvarar risken med behandlingen.

Datatilsynet kritiserade på den grunden att Allerøds kommuns behandling av personuppgifter inte skett i enlighet med bestämmelserna i artikel 32 GDPR.

Du kan läsa pressmeddelandet här och beslutet här, båda endast tillgängliga på danska.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.