Danmark: Datatilsynet publicerar ny vägledning om offentliga myndigheters användning av AI och kartläggning av AI inom offentlig sektor

Datatilsynet har publicerat en vägledning om utveckling och användning av artificiell intelligens (AI) av offentliga myndigheter. Datatilsynet har även publicerat en rapport med resultaten av en kartläggning av användningen av AI i hela den offentliga sektorn.

I vägledningen tittar Datatilsynet närmare på AI och de grundläggande överväganden som myndigheter måste göra innan de börjar utveckla AI-lösningar. Det handlar bland annat om frågor som rättslig grund för behandling, upplysningsplikt och konsekvensbedömning.

Enligt Datatilsynet uppfattning går innovation och dataskydd hand i hand. Det är avgörande för medborgarnas förtroende för digitala lösningar i den offentliga sektorn att myndigheterna hanterar medborgarnas data på ett ansvarsfullt sätt och följer dataskyddsreglerna. Datatilsynet hjälper myndigheterna med detta arbete och hoppas att vägledningen kan ge projektledarna de verktyg de behöver för att utveckla lösningar där dataskyddsreglerna beaktas från början.

Utöver den nya vägledningen har Datatilsynet kartlagt offentliga myndigheters användning av AI. Kartläggningen av användningen av AI i den offentliga sektorn ger den tydligaste insikten hittills om myndigheternas användning av AI-lösningar och deras dataskyddsöverväganden i detta sammanhang. Kartläggningen visar bland annat att användningen av AI ännu inte är utbredd bland offentliga myndigheter. I den mån lösningar för AI används inom den offentliga sektorn är det ofta fråga om standardlösningar eller samma skräddarsydda lösning som används av flera myndigheter.

Dessutom visar kartläggningen att myndigheterna främst säkerställer en relevant grund för behandling när de använder AI-lösningar, men att myndigheterna i allmänhet står inför utmaningar när det gäller att uppfylla kravet på att genomföra konsekvensbedömningar eller att genomföra dem i rätt tid.

Utöver att lyfta fram Datatilsynets roll som vägledande och övervakande myndighet på området för dataskyddslagstiftning ger kartläggningen både allmänheten och Datatilsynet större kunskap och förståelse för användningen av ny teknik inom den offentliga sektorn, samtidigt som vägledningen hjälper till att peka myndigheterna i rätt riktning när de hanterar dataskyddsrättsliga utmaningar i samband med utveckling och användning av artificiell intelligens.

Datatilsynet kommer att fortsätta att fokusera på användningen av AI. På kort sikt kommer Datatilsynet bland annat att utarbeta en mall för att genomföra konsekvensbedömningar som myndigheter kan använda i sitt utvecklingsarbete. På längre sikt kommer Datatilsynet att titta på mer vägledning om hur organisationer kan hantera de risker som är förknippade med användningen av AI, såsom partiskhet och brist på transparens.

https://www.datatilsynet.dk/presse-og-nyheder/nyhedsarkiv/2023/okt/ny-vejledning-om-offentlige-myndigheders-brug-af-ai-og-kortlaegning-af-ai-paa-tvaers-af-den-offentlige-sektor

Mer information

Källa: Vägledning, Kartläggning av offentlig sektor

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.