Tyskland: Högre förvaltningsdomstol beordrar Wirtschaftsakademie att inaktivera sin Facebooksida

Den högre förvaltningsdomstolen i delstaten Schleswig-Holstein (Oberverwaltungsgericht, OVG) meddelade den 26 november 2021 att domstolen beordrat Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH att avaktivera sin Facebooksida på grund av allvarliga överträdelser av gällande dataskyddsregler.

Av domstolens beslut framgår bland annat att dataskyddsmyndigheten Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein (ULD) i december 2011 beordrat Wirtschaftsakademie att inaktivera sin Facebooksida på grund av allvarliga överträdelser av gällande dataskyddsregler. Överträdelserna gällde enligt ULD personer som är registrerade och inloggade på Facebook. Enligt ULD var behandlingen av de registrerades uppgifter olaglig, och den hade inte heller godkänts av användarna. Vidare ansåg ULD att de berörda personerna inte fått tillräcklig information om alla behandlingar för insamling och användning av personuppgifter som aktiverades när de besökte Wirtschaftsakademies Facebooksida.

I oktober 2013 upphävde OVG först beslutet i fråga som svar på Wirtschaftsakademies klagomål. ULD:s överklagande av detta beslut misslyckades efter ett första beslut av OVG i september 2014. I det efterföljande överklagandeförfarandet överlämnade högsta förvaltningsdomstolen (Bundesverwaltungsgericht, BVG) vissa frågor, särskilt när det gäller personuppgiftsansvaret för denna typ av sidor vid tillämpningen av den tyska dataskyddslagstiftningen, till EU-domstolen för klargörande. Efter att EU-domstolen avkunnat sin dom i juni 2018 (mål C-210/16, Wirtschaftsakademie-målet) upphävde BVG i september 2019 OVG:s dom från september 2014 och återförvisade ärendet till OVG.

OVG har i sitt beslut nu konstaterat allvarliga brott mot gällande dataskyddsregler vid användningen av personuppgifter om personer som är registrerade och inloggade på Facebook. Enligt OVG är användningen av personuppgifter i fråga olaglig och att användarna har inte samtyckt till den. Vidare har användarna inte informerats tillräckligt om den insamling och efterföljande användning av personuppgifter som uppkommit genom att de besökte Wirtschaftsakademies sida på Facebook. Mot bakgrund av detta beordrar OVG att Wirtschaftsakademie avaktiverar sidan.

Wirtschaftsakademie har rätt att lämna in ett överklagande mot OVG:s beslut in inom en månad från domstolens skriftliga motivering av domen.

Du kan läsa pressmeddelandet, endast tillgänglig på tyska, här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.