Search
Close this search box.

Tyskland: EU-domstolen tolkar nationella och europeiska bestämmelser om dataskyddsombudets ställning

I enlighet med ett förhandsavgörande från EU-domstolen, som ansåg att en tysk bestämmelse som ger dataskyddsombud skydd mot uppsägning utan uppsägningstid och utan giltig orsak är förenlig med artikel 38.3 i dataskyddsförordningen (GDPR), bekräftade den tyska federala arbetsdomstolen Bundesarbeitsgericht (BAG) ett beslut av underinstans som ansåg att organisatoriska omstruktureringsåtgärder inte utgör en giltig orsak.

Av domen framgår att fallet gäller en tvist om giltigheten av en vanlig uppsägning av ett dataskyddsombuds anställningsförhållande. Klaganden hade arbetat för svaranden som företagets dataskyddsombud från och med den 1 februari 2018. I en skrivelse från den 13 juli 2018 sade svaranden, kärandens arbetsgivare, upp anställningsförhållandet med verkan från och med den 15 augusti 2018. Svaranden åberopade en omstruktureringsåtgärd som lett till att kärandens behov av anställning hade upphört.

Klaganden ansökte om fastställelse av att anställningsförhållandet mellan henne och svaranden inte hade avslutats genom svarandens uppsägning. Klaganden åberopade ett särskilt skydd mot uppsägning av dataskyddsombud enligt § 38.2 i förening med § 6.4 andra meningen i den tyska federala dataskyddsförordningen, enligt vilken dataskyddsombud inte får sägas upp utan att iaktta en uppsägningstid, såvida det inte föreligger omständigheter som ger arbetsgivaren rätt att säga upp anställningsförhållandet av goda skäl.

Svaranden lämnade in ett yrkande om att avvisa talan och hävdade att käranden inte kunde åberopa det särskilda skyddet eftersom lagen skulle ha brutit mot artikel 38.3 GDPR som föreskriver att dataskyddsombud endast ska skyddas mot uppsägningar som har samband med utförandet av deras uppgifter. Följaktligen bad BAG EU-domstolen om ett förhandsavgörande om huruvida de nationella och europeiska normerna står i konflikt med varandra, vilket svaranden hävdade.

EU-domstolen svarade att normerna inte står i konflikt med varandra. BAG beslutade därför att hålla med käranden.

Enligt EU-domstolen (C-534/20) ska artikel 38.3 andra meningen GDPR tolkas så att den inte utgör hinder för en nationell regel enligt vilken ett dataskyddsombud som är anställt av en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde får avskedas endast av goda skäl, även om avskedandet inte har något samband med utförandet av hans eller hennes arbetsuppgifter, under förutsättning att den regeln inte hindrar att målen i GDPR uppnås. Detta är inte fallet när det gäller de diskuterade bestämmelserna i den tyska dataskyddslagen.

Med utgångspunkt i detta domslut från EU-domstolen har BAG förklarat att det särskilda skyddet mot uppsägning skyddar dataskyddsombudet från att förlora sitt arbete, vilket kan hota dem, även i förtäckt form, på grund av att de utför sina arbetsuppgifter. Dessutom skyddar det särskilda uppsägningsskyddet deras oberoende i utförandet av sina lagstadgade uppgifter, vilket gynnar genomförandet av målen i den tyska dataskyddslagen och dataskyddsförordningen.

Mer information

Myndighet: Bundesarbeitsgericht (BAG)

Land: Tyskland

Lagrum: Art. 38 GDPR

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: 2 AZR 225/20

Beslutsdatum: 2022-07-25

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.