Sverige: Statskontoret ska utföra en myndighetsanalys av Myndigheten för digital förvaltning

Regeringen har den 1 december 2022 beslutat att uppdra åt Statskontoret att utföra en myndighetsanalys av Myndigheten för digital förvaltning i enlighet med den modell som Statskontoret redovisade till regeringen i december 2008 (Fi2007/08016).

Statskontoret ska analysera

  • hur Myndigheten för digital förvaltning fullgör sina uppgifter i förhållande till instruktion, regleringsbrev, regeringsuppdrag och resurser, samt hur interna och externa faktorer påverkar myndighetens resultat,
  • ändamålsenligheten och effektiviteten i myndighetens interna ledning, styrning och uppföljning,
  • hur samverkan mellan Myndigheten för digital förvaltning och andra myndigheter, kommuner, regioner samt organisationer med närliggande verksamheter (t.ex. eSamverkansprogrammet) är utformad och fungerar,
  • hur centrala målgrupper uppfattar myndighetens resultat,
  • huruvida myndighetens interna styrning genomsyras av en god förvaltningskultur, samt
  • huruvida regeringens styrning är ändamålsenlig.

Statskontoret ska vid behov och utifrån analysen lämna förslag på åtgärder som regeringen och myndigheten kan vidta inom befintliga budgetramar för att stärka myndighetens förutsättningar att fullgöra sina uppgifter och uppdrag.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) i en skriftlig rapport senast den 1 december 2023.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.