Search
Close this search box.

Sverige: Regeringen publicerar tilläggsdirektiv till utredningen om CER-direktivet

Utredningstiden för en del av uppdraget att utreda genomföra NIS 2-direktivet och CER-direktivet förlängs. Dessa delar i uppdraget ska redovisas senast den 16 september 2024.

Regeringen beslutade den 23 februari 2023 kommittédirektiv om genomförande av EU:s direktiv om åtgärder för en hög gemensam cybersäkerhetsnivå i hela unionen, förkortat NIS 2-direktivet och EU:s
direktiv om kritiska entiteters motståndskraft, förkortat CER-direktivet (dir. 2023:30).

Enligt de ursprungliga direktiven ska uppdraget redovisas senast den 23 februari 2024. Utredningstiden ligger fast för de delar av uppdraget som avser att föreslå hur NIS 2-direktivet ska genomföras och frågor som är gemensamma för NIS 2-direktivet och CER-direktivet i de ursprungliga kommittédirektiven i den mån dessa är hänförliga till genomförandet av NIS 2-direktivet.

Utredningstiden ska dock förlängas för de delar av de ursprungliga direktiven som avser att:

  • föreslå hur CER-direktivet ska genomföras och frågor gemensamma för NIS 2-direktivet och CER-direktivet i de ursprungliga kommittédirektiven i den mån dessa är hänförliga till genomförandet av CER-direktivet eller i övrigt syftar till att uppnå en sammanhängande reglering,
  • analysera hur den nya regleringen ska fungera vid sidan av säkerhetsskyddsregleringen och föreslå ändringar som behövs för att uppnå en mer sammanhållen systematik mellan regelverken, särskilt vad gäller tillsynsmyndigheternas befogenheter och sanktionsavgifternas storlek,
  • ta ställning till om bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) innebär ett tillräckligt skydd för sådana uppgifter som kan komma att behandlas enligt direktiven, och
  • i anslutning till dessa frågor lämna nödvändiga författningsförslag

Uppdraget ska i dessa delar redovisas senast den 16 september 2024.

Utredaren har även fortsättningsvis möjlighet att ta upp andra frågor som har samband med de frågeställningar som ska hanteras inom ramen för utredningen under förutsättning att uppdraget ändå kan redovisas i tid.

Mer information

Källa: Tilläggsdirektiv (Dir. 2024:3)

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.