Sverige: Regeringen föreslår ny biobankslag som inte kräver provgivarens särskilda samtycke

Regeringen föreslår i en proposition att den nuvarande biobankslagen från 2003 ska ersättas av ny lagstiftning. Genom det nya lagförslaget ska forskning och vård främjas.

En biobank är en samling prover som tagits från människa eller foster och som samlas in, analyseras, förvaras och tillgängliggörs för olika ändamål, så som vård eller forskning. I Sveriges biobanker finns över 150 miljoner sparade prover i 338 olika biobanker. 95 procent av alla prover sparas för vårdändamål. Exempel på prover är blodprover, urinprover och vävnadsprover. Proverna kan också användas för att utveckla metoder för att upptäcka sjukdomar, eller för att pröva nya behandlingar och läkemedel.

I propositionen föreslår regeringen en ny biobankslag som ska minska vårdens och forskningens administration och kostnader. Samtidigt ska skyddet för provgivaren inte minskas. Den nya lagen ska reglera hur prover som tas för vissa ändamål ska få samlas in till och bevaras i en biobank och användas. Lagens tillämpningsområde utökas genom att omfatta prover inom fler verksamheter än idag. Det handlar om identifierbara prover som samlas in till och bevaras i en biobank eller används för vård, forskning eller produktframställning, eller för utbildning, kvalitetssäkring eller utvecklingsarbete inom ramen för dessa ändamål. Genom förslaget tydliggörs att andra lagar inte generellt ska ha företräde framför biobankslagen.

Samtycke till att samla in, bevara och använda prover för provgivarens vård eller behandling ska inte krävas om provgivaren har informerats och samtyckt till vård eller behandling enligt patientlagen eller tandvårdslagen, och fått viss information enligt biobankslagen. För information och samtycke till provhantering för forskning ska i huvudsak Etikprövningsmyndighetens eller Överklagandenämnden för etikprövnings prövning gälla.

Reglerna om tillgängliggörande av prover utanför biobanken tydliggörs och nya bestämmelser införs som ger möjlighet att skicka prover för att en viss åtgärd ska utföras. Det generella förbudet mot att förvara prover utomlands tas bort.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Läs regeringens pressmeddelande här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.