Sverige: Regeringen föreslår ny biobankslag som inte kräver provgivarens särskilda samtycke

Regeringen föreslår i en proposition att den nuvarande biobankslagen från 2003 ska ersättas av ny lagstiftning. Genom det nya lagförslaget ska forskning och vård främjas.

En biobank är en samling prover som tagits från människa eller foster och som samlas in, analyseras, förvaras och tillgängliggörs för olika ändamål, så som vård eller forskning. I Sveriges biobanker finns över 150 miljoner sparade prover i 338 olika biobanker. 95 procent av alla prover sparas för vårdändamål. Exempel på prover är blodprover, urinprover och vävnadsprover. Proverna kan också användas för att utveckla metoder för att upptäcka sjukdomar, eller för att pröva nya behandlingar och läkemedel.

I propositionen föreslår regeringen en ny biobankslag som ska minska vårdens och forskningens administration och kostnader. Samtidigt ska skyddet för provgivaren inte minskas. Den nya lagen ska reglera hur prover som tas för vissa ändamål ska få samlas in till och bevaras i en biobank och användas. Lagens tillämpningsområde utökas genom att omfatta prover inom fler verksamheter än idag. Det handlar om identifierbara prover som samlas in till och bevaras i en biobank eller används för vård, forskning eller produktframställning, eller för utbildning, kvalitetssäkring eller utvecklingsarbete inom ramen för dessa ändamål. Genom förslaget tydliggörs att andra lagar inte generellt ska ha företräde framför biobankslagen.

Samtycke till att samla in, bevara och använda prover för provgivarens vård eller behandling ska inte krävas om provgivaren har informerats och samtyckt till vård eller behandling enligt patientlagen eller tandvårdslagen, och fått viss information enligt biobankslagen. För information och samtycke till provhantering för forskning ska i huvudsak Etikprövningsmyndighetens eller Överklagandenämnden för etikprövnings prövning gälla.

Reglerna om tillgängliggörande av prover utanför biobanken tydliggörs och nya bestämmelser införs som ger möjlighet att skicka prover för att en viss åtgärd ska utföras. Det generella förbudet mot att förvara prover utomlands tas bort.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Mer information

Källa: Regeringens pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.