Sverige: Ökad sekundäranvändning av hälsodata ska utredas

Regeringen vill utreda hur möjligheterna till så kallad sekundäranvändning av hälsodata kan utökas. Syftet är att stärka bland annat forskning, innovation och utveckling och i förlängningen också enskilda patienters hälso- och sjukvård.

Sekundäranvändning av hälsodata innebär att personuppgifter som samlats in för ett särskilt ändamål kan användas även för ett annat ändamål. En tänkbar sekundäranvändning är att analysera stora mängder hälsodata i syfte att ta fram beslutsunderlag.

Enligt regeringen finns det i dag svårigheter för forskare, offentlig förvaltning och delar av hälso- och sjukvården att dela hälsodata på det sätt som krävs. Hur hälsodata får delas är exempelvis beroende av geografisk hemvist för den patient som data avser. En offentliga aktörer, till exempel vårdinrättningar eller institutioner, är begränsad till att använda insamlad hälsodata för deras respektive ansvarsområde. Här anser regeringen att dagens regelverk behöver ses över för ökad användning av data. Samtidigt ska enskilda patienters integritet säkras.

I utredningens uppdrag ingår att bland annat analysera vilka möjligheter som idag finns för sekundäranvändning av hälsodata från flera individer för vård och behandling av andra. Utredaren ska också analysera möjligheterna till sekundäranvändning av hälsodata från hälso- och sjukvården för till exempel forskning, utveckling och innovation. Om det behövs ska utredaren lämna nödvändiga författningsförslag. Utredaren ska redogöra för bland annat integritets- och informationssäkerhetsaspekter i samtliga analyser och förslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 21 september 2023. 

Mer information

Källa: Regeringens pressmeddelande, Kommittédirektivet (Dir. 2022:41)

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.