Sverige: Nya regler om upphovsrätt på den digitala inre marknaden

Regeringen föreslår nya regler på upphovsrättsområdet som syftar till att anpassa upphovsrätten till den senaste tekniska utvecklingen. Med förslagen genomförs EU-direktivet om upphovsrätten på den digitala inre marknaden. De nya reglerna innebär bland annat nya inskränk­ningar i upphovs­rätten för att under­lätta under­vis­ning och forskning och för att kultur­arvet ska kunna bevaras. Nya bestäm­melser föreslås också för att förbättra förut­sätt­ningarna för att fritt kunna återge äldre konst­verk.

Regeringen föreslår vidare att fram­ställare av press­publika­tioner ges en ny ensam­rätt till sina publika­tioner för att tidnings­företagen ska kunna få ersätt­ning när deras material används på internet. En ny avtals­licens föreslås också för att under­lätta för användare och rätts­inne­havare genom att möjlig­göra hel­täckande avtal i situa­tioner där press­publika­tioner utnyttjas på internet.

Nya regler föreslås för att reglera ansvaret för leverantörer av tjänster på internet där användarna själva laddar upp material. Bestämmelserna innebär att leverantörerna ska ingå avtal med de rättsinnehavare som vill det, men också att de ska vara skyldiga att i flera avseenden agera i förhållande till material som mot rättsinnehavarens vilja laddas upp på tjänsterna. Särskilda regler föreslås för att skydda tjänsternas användare.

Slutligen föreslås ett antal bestäm­melser som avser att stärka avtals­positionen för upphovs­män, utövande konstnärer och fotografer när de överlåter sina rättig­heter till förlag, producenter, tidningar och andra aktörer på den upphovs­rätts­liga marknaden.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

19 SEP

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och kunskap om hur du kan utveckla och använda AI-system på ett lagenligt sätt.

21 SEP

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.