Sverige: Kammarrätten avslår överklagande i fråga om ansiktsigenkänning i skola

Kammarrätten har den 22 juni 2021 (mål nr 5888-20) beslutat att avslå gymnasienämnden i Skellefteå kommuns överklagande i fråga om ansiktsigenkänning på en skola (läs mer om detta här).

Bakgrunden till kammarrättens avgörande är att Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) genomfört en tillsyn med anledning av att gymnasienämnden i ett försöksprojekt på en gymnasieskola använt ansiktsigenkänning för att registrera elevers närvaro. Till följd av tillsynen beslutade IMY att gymnasienämnden ska betala en administrativ sanktionsavgift på 200 000 kronor och tilldelade även nämnden en varning (läs mer om detta här). I beslutet konstaterade Integritetsskyddsmyndigheten att gymnasienämnden genom att använda ansiktsigenkänning för närvarokontroll behandlat personuppgifter i strid med artiklarna 5, 9, 35 och 36 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Gymnasienämnden överklagade beslutet till förvaltningsrätten som avslog överklagandet (ta del av förvaltningsrättens beslut här). Gymnasienämnden överklagade därefter även förvaltningsrättens beslut och yrkade förvaltningsrättens dom och IMY:s beslut ska upphävas.

Kammarrätten har nu tittat på ärendet och rätten instämmer i IMY:s bedömning att gymnasienämnden behandlat personuppgifter i strid med artiklarna 5, 9, 35 och 36 i GDPR. Vad gäller beslut att påföra gymnasienämnden administrativ sanktionsavgift, sanktionsavgiftens storlek samt beslut att tilldela varning anser kammarrätten att det inte finns skäl att göra någon annan bedömning än IMY. Kammarrätten avslår därför överklagandet.

Ta del kammarrättens dom här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.