Sverige: IMY publicerar rättsligt ställningstagande som klargör myndighetens tolkning av undantaget för journalistiska ändamål i dataskyddslagen

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har publicerat ett rättsligt ställningstagande som klargör myndighetens tolkning av det undantag för journalistiska ändamål som finns i dataskyddslagen. Ställningstagandet tar bland annat upp vad som avses med journalistiska ändamål och vad som gäller när det finns andra ändamål parallellt med journalistiska ändamål.

Enligt IMY ska begreppet journalistiska ändamål ges en bred tolkning och har en bredare innebörd än i vardagligt språkbruk. Detta undantag från skyldigheten att följa dataskyddsförordningen (GDPR) kan omfatta inte endast vad yrkesmässiga journalister och traditionella massmedier gör, utan kan även gälla när till exempel privatpersoner sprider information, åsikter eller idéer till allmänheten i sociala medier.

Begreppet journalistiska ändamål kan dock inte enligt IMY ges en sådan bred innebörd att det omfattar all information som görs tillgänglig på internet och som innehåller personuppgifter, till exempel när en sökmotorleverantör tillhandahåller en sökmotor eller en till allmänheten riktad renodlad söktjänst avseende fällande brottmålsdomar.

Undantaget för journalistiska ändamål omfattar enligt IMY normalt inte heller publicering av uppgifter av rent privat karaktär. I sådana fall gäller enligt IMY reglerna i dataskyddsförordningen. I vissa fall kan dock även publicering av rent privata uppgifter omfattas av undantaget för journalistiska ändamål, till exempel när journalistisk granskning sker av personer i maktposition och det är nödvändigt att offentliggöra uppgifterna med hänsyn till de journalistiska ändamålen.

Ställningstagandet innehåller tio konkreta exempel på olika typer av publiceringar av personuppgifter och IMY:s uppfattning om dessa omfattas av undantaget för journalistiska ändamål eller inte.

Läs IMY:s pressmeddelande här.

Läs det rättsliga ställningstagandet här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.