Search
Close this search box.

Sverige: HFD anser att IMY:s beslut att inte utreda ett klagomål vidare är överklagbart

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) anser att Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) beslut att inte utreda ett klagomål vidare är överklagbart.

Av beslutet framgår att en registrerad framfört ett klagomål till IMY mot vissa tjänstemän på en bank som enligt honom har vägrat ge honom utdrag som han har rätt till enligt EU:s dataskyddsförordning. IMY beslutade att avsluta ärendet. I beslutet angavs att myndigheten skickat information om klagomålet till banken i syfte att ge banken möjlighet att själv se över sin behandling av personuppgifter och rätta till eventuella brister.

Förvaltningsrätten i Stockholm avvisade den registrerades överklagande. Som skäl för beslutet angavs att IMY:s beslut att inte vidta någon åtgärd med anledning av klagomålet inte påverkar honom på ett sådant sätt att det är överklagbart. Den registrerade överklagade avvisningsbeslutet till Kammarrätten i Stockholm, som även de avslog överklagandet.

Rätten till ett effektivt rättsmedel enligt artikel 78.1 dataskyddsförordningen (GDPR) gäller enligt HFD i fråga om rättsligt bindande beslut som meddelats av en tillsynsmyndighet. Av skäl 141 och 143 i ingressen till förordningen framgår att den registrerade bör ha rätt till ett effektivt rättsmedel vid den behöriga nationella domstolen mot ett beslut av en tillsynsmyndighet som har rättsliga följder för denna person. Som exempel nämns bland annat beslut där tillsynsmyndigheten helt eller delvis avslår eller avvisar ett klagomål.

Enligt HFD innebär detta att ett beslut vars innebörd är att IMY inte kommer att göra vad som begärts i ett klagomål måste betraktas som ett rättsligt bindande beslut som är överklagbart enligt artikel 78.1 GDPR. Den registrerades klagomål till IMY har inte lett till de av honom begärda åtgärderna. Av det anförda följer att den registrerade har rätt att överklaga IMY:s beslut.

Mer information

Källa: Dom i mål 6193-22

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.