Search
Close this search box.

Sverige: Finansdepartementet publicerar promemoria om införandet av DORA i Sverige

Genom EU:s förordning om digital operativ motståndskraft för finanssektorn (DORA) införs nya krav på företag inom den finansiella sektorn. Detta gäller bland annat krav på företagens riskhantering när det gäller informations- och kommunikationsteknik, incidentrapportering, hantering av utlagd verksamhet och testning av digital operativ motståndskraft. Förordningen ska tillämpas från och med den 17 januari 2025. Samtidigt införs ändringar i flera EU-direktiv på finansmarknadsområdet.

EU-förordningen och direktivändringarna kräver vissa nationella lagstiftningsåtgärder. I promemorian föreslås därför en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU-förordningen. Lagen innehåller bestämmelser om bland annat:

  • ansvariga myndigheter för hotbildsstyrda penetrationstester,
  • Finansinspektionens tillsynsbefogenheter,
  • ingripanden och sanktioner vid överträdelser av EU-förordningen, och
  • avgifter för att bekosta Finansinspektionens och Riksbankens verksamhet enligt EU-förordningen. 

Därutöver föreslås ändringar i flera lagar på finansmarknadsområdet.

I promemorian lämnas också förslag till ändringar som rör överklaganden av Finansinspektionens beslut i vissa frågor som inte har samband med EU-förordningen. 

Den nya lagen och övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 17 januari 2025.

Mer information

Källa: Digital operativ motståndskraft för finanssektorn (Fi2024/00073)

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.