Sverige: Effektivare och säkrare delning av hälsodata ska utredas

Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att föreslå åtgärder för en bättre och säkrare informationsdelning av hälsodata. Förslagen ska både syfta till att minska administrativt dubbelarbete för hälso- och sjukvårdspersonal, göra det enklare att dela och överföra hälsodata mellan olika aktörer, och till att öka patientsäkerheten.

Enligt regeringen skapar olika digitala system och standarder inom hälso- och sjukvården en stor administrativ börda för personalen och kan leda till att patienter får upprepa sin sjukdomshistoria för flera vårdgivare. Gemensamma nationella standarder för hälsodata skulle öka patientsäkerheten och minska den administrativa bördan för hälso- och sjukvårdspersonalen så att mer tid kan läggas på patienterna.

Vidare anser regeringen att en mer heltäckande tillgång till patienters sjukdomshistorik skulle ge hälso- och sjukvården bättre underlag för diagnos och beslut om behandling samt bidra till en mer effektiv verksamhet. Möjligheter att behandla stora mängder hälsodata anses i många fall avgörande för forskning och utveckling, vilket är en förutsättning för nya och säkrare behandlingar och mer effektiva preventiva åtgärder. Det anses också finnas ett växande behov av hälsodata för att mer effektivt kunna möta komplexa samhällsutmaningar såsom pandemier.

Därutöver konstaterar regeringen att dagens fragmenterade digitala infrastruktur skapar hinder för vårdens utveckling. Inte minst skapar bristen på gemensamma standarder för de digitala strukturer och system som byggts upp i regionerna hinder för en effektiv digital kommunikation. Gemensamma standarder för hälsodata skulle till exempel ge förutsättningar för realtidsuppdateringar under hälsokriser, bidra till uppdaterade underlag i beredskapsarbetet och ge förutsättningar för forskning och innovation.

En särskild utredare ska därför analysera och lämna förslag på effektiva åtgärder för en bättre och säkrare informationsförsörjning av hälsodata både mellan olika digitala system och olika aktörer. Detta gäller såväl kommuner och regioner som privata aktörer. Utredaren ska i förslagen ta hänsyn till dataskydds- och sekretessreglering inom hälso- och sjukvårdsområdet och inom informations- och cybersäkerhetsområdet.

Utredaren ska också lämna förslag på vilken eller vilka myndigheter som i framtiden ska ansvara för att förskrifter, tillsyn och styrning av området.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2024.

Läs regeringens pressmeddelande här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.