Search
Close this search box.

Kunskap: Vad är Data Act?

Den 23 februari 2022 presenterade EU-kommissionen ett förslag till en förordning om harmoniserade regler för skälig åtkomst till och användning av data (dataförordningen, Data Act).

Data Act syftar till att stärka EU:s dataekonomi genom att frigöra industridata, optimera tillgängligheten för och användning av dessa data och att främja en konkurrenskraftig och tillförlitlig europeisk molnmarknad. Syftet är att se till att alla kan utnyttja fördelarna med den digitala revolutionen.

Rent konkret omfattar Data Act följande:

  • Åtgärder som gör det möjligt för användare av uppkopplade enheter att få tillgång till de data som genereras av dessa enheter och av tjänster som rör enheterna. Användarna kommer att kunna dela sådana data med tredje parter, vilket främjar eftermarknadstjänster och innovation. Samtidigt har tillverkarna fortfarande incitament att investera i högkvalitativ datagenerering medan deras företagshemligheter förblir skyddade.
  • Åtgärder som skyddar mot oskäliga avtalsvillkor som åläggs ensidigt. Dessa syftar till att skydda EU-företag från orättvisa avtal, främja rättvisa förhandlingar och göra det möjligt för små och medelstora företag att delta med större självförtroende på den digitala marknaden.
  • Mekanismer som gör det möjligt för offentliga myndigheter att få tillgång till och använda data som innehas av den privata sektorn i händelse av offentliga nödsituationer som t.ex. översvämningar och skogsbränder, eller vid genomförande av ett rättsligt mandat där de begärda uppgifterna inte finns enkelt tillgängliga på annat sätt.
  • Nya regler som ger kunderna rätt att byta mellan olika leverantörer av molntjänster. Dessa regler syftar till att främja konkurrens och valfrihet på marknaden och samtidigt förhindra att kunder blir fastlåsta hos en leverantör. Dessutom innehåller Data Act skyddsåtgärder som ska förhindra olagliga dataöverföringar och säkerställa en mer pålitlig och säker databehandlingsmiljö.
  • Åtgärder för att främja utvecklingen av interoperabilitetsstandarder för datadelning och databehandling, i linje med EU:s standardiseringsstrategi.

Data Act kompletterar Data Governance Act (dataförvaltningsakten) från november 2020 genom att klargöra vem som kan skapa värde från data och på vilka villkor. Den bygger på EU-strategin för data, som tillkännagavs i februari 2020 och som syftar till att positionera EU som en föregångare i vår datadrivna era.

Tillsammans kommer dessa initiativ att skapa en enhetlig marknad som gör det möjligt för data att flöda fritt inom EU och mellan sektorer. Detta kommer att gynna konsumenter, företag, forskare, offentliga förvaltningar och samhället. Det kommer att främja samarbete och innovation och ge EU:s industrier och invånare egenmakt genom datadrivna lösningar.

Europaparlamentet och rådet har under juli 2023 nått en politisk överenskommelse gällande Data Act som lades fram på förslag av EU-kommissionen i februari 2022. Den politiska överenskommelsen mellan Europaparlamentet och rådet måste nu godkännas formellt av de båda medlagstiftarna. När Data Act har antagits träder den i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning (EUT) och kommer att börja tillämpas 20 månader efter ikraftträdandet.

Mer information

Källa: Förslag till Data Act

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.