Search
Close this search box.

EU: Europaparlamentets antar resolution om huruvida ett adekvat skydd säkerställs genom ramen för dataskydd mellan EU och USA

Europaparlamentet har den 11 maj 2023 antagit en resolution om huruvida ett adekvat skydd säkerställs genom ramen för dataskydd mellan EU och USA.

Europaparlamentet drar slutsatsen att ramen för dataskydd mellan EU och USA inte skapar väsentlig likvärdighet när det gäller skyddsnivån. Europaparlamentet uppmanar EU-kommissionen att fortsätta förhandlingarna med sina amerikanska motparter i syfte att skapa en mekanism som skulle säkerställa sådan likvärdighet och som skulle ge den adekvata skyddsnivå som krävs enligt unionens dataskyddslagstiftning och stadgan, så som dessa tolkas av EU-domstolen.

Av resolutionen framgår bland annat följande:

  • Europaparlamentet anser inte att EO 14086 är tillräckligt meningsfull, och upprepar att EU-kommissionen inte bör överlåta uppgiften att skydda EU-medborgarnas grundläggande rättigheter åt EU-domstolen efter klagomål från enskilda medborgare.
  • Europaparlamentet påminner om att EU-kommissionen måste bedöma huruvida ett tredjeland har adekvat skyddsnivå på grundval av gällande lagstiftning och praxis, inte bara i sak utan även i praktiken i enlighet med målen Schrems I och Schrems II samt dataskyddsförordningen.
  • Europaparlamentet konstaterar att de principer för ramen för dataskydd som utfärdats av USA:s handelsministerium inte har ändrats tillräckligt, jämfört med de som omfattas av skölden för skydd av privatlivet, för att kunna ge en skyddsnivå som är väsentligen likvärdig den som föreskrivs i dataskyddsförordningen.
  • Europaparlamentet konstaterar att USA visserligen åtagit sig det mycket viktiga uppdraget att förbättra tillgången till rättsmedel och regler för offentliga myndigheters databehandling, men att USA:s underrättelseorgan har fram till oktober 2023 på sig att uppdatera sin politik och praxis i linje med åtagandet i EO 14086 och att USA:s justitieminister fortfarande måste slå fast att EU och dess medlemsstater är berättigade till de rättsmedel som är tillgängliga enligt DPRC.

Europaparlamentet uppmanar EU-kommissionen att inte anta beslutet om adekvat skyddsnivå förrän alla rekommendationer i denna resolution och Europeiska dataskyddsstyrelsens (EDPB) yttrande har genomförts fullt ut.

Mer information

Källa: Resolution 2023/2501(RSP)

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.