EU: EDPB har publicerat riktlinjer om personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden

Den Europeiska dataskyddsstyrelsen (“EDPB”) har publicerat riktlinjer om personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden enligt dataskyddsförordningen (“GDPR”). Enligt EDPB spelar begreppen personuppgiftsansvarig, gemensamt personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde en avgörande roll i tillämpningen av GDPR eftersom de avgör vem som ska ansvara för att olika dataskyddsregler följs och hur registrerade kan utöva deras rättigheter i praktiken. Den exakta innebörden av dessa begrepp och kriterierna för korrekt tolkning av begreppen måste därför vara tillräckligt tydliga och konsekventa i hela Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EES”).

Riktlinjerna ska ge vägledning om begreppen personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde baserat på GDPR:s regler om definitioner i artikel 4 och bestämmelserna om skyldigheter i kapitel IV. Huvudsyftet med riktlinjerna är att klargöra betydelsen av begreppen och att klargöra de olika rollerna och ansvarsfördelningen mellan dessa aktörer.

Riktlinjerna är på offentligt samråd fram till den 19 oktober 2020. Under denna period kan vem som helst lämna synpunkter på riktlinjerna.

Riktlinjerna, samt information om hur man lämnar in synpunkter, finns här.

 

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.