EU: EDPB antar riktlinjer om begränsningar av den registrerades rättigheter enligt artikel 23 GDPR

Europeiska dataskyddsstyrelsen (“EDPB”) har publicerat den slutliga versionen av riktlinjerna om begränsningar enligt artikel 23 i dataskyddsförordningen (“GDPR”) som antogs den 13 oktober 2021. Enligt EDPB syftar riktlinjerna särskilt till att påminna om villkoren för EU-medlemsstaternas eller EU-lagstiftarens användning av sådana begränsningar mot bakgrund av stadgan om de grundläggande rättigheterna och GDPR.

EDPB konstaterar att riktlinjerna ger en grundlig analys av kriterierna för att tillämpa begränsningar, de bedömningar som måste iakttas, hur de registrerade kan utöva sina rättigheter efter att begränsningarna har upphävts och konsekvenserna av överträdelser av artikel 23 GDPR. EDPB konstaterar vidare att riktlinjerna också analyserar hur de lagstiftningsåtgärder som fastställer begränsningarna måste uppfylla kravet på förutsebarhet och undersöker grunderna för de begränsningar som förtecknas i artikel 23.1 GDPR samt de skyldigheter och rättigheter som kan begränsas.

Du kan läsa pressmeddelandet här och riktlinjerna här, båda endast tillgängliga på engelska.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.