Danmark: Datatilsynet granskar personuppgiftsansvarigas underrättelsebrev till registrerade

Den danska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet inleder en rad granskningar för att fastställa om de personuppgiftsansvarigas underrättelsebrev till de registrerade vid en personuppgiftsincident lever upp till kraven i dataskyddsförordningen (GDPR).

När ett företag eller en myndighet haft en personuppgiftsincident ska de i vissa fall underrätta de registrerade, dvs de kunder eller medborgare vars information har äventyrats. Syftet med underrättelserna är att ge den registrerade möjlighet att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder när en personuppgiftsincident sannolikt innebär en hög risk för den registrerade. För att den registrerade ska kunna vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder är det viktigt att den personuppgiftsansvariges meddelanden är tydliga och begripliga och innehåller nödvändig information. 

Datatilsynet kommer under myndighetens granskning bedöma om de personuppgiftsansvarigas underrättelsebrev till de registrerade uppfyller kraven i 34.2 GDPR, inklusive om underrättelserna har ett tydligt och begripligt språk, samt beskriver karaktären av personuppgiftsincidenten och de sannolika konsekvenserna av händelsen.

Granskningarna kommer att genomföras både i offentliga och privata verksamheter och är en del av Datatilsynets särskilda fokusområden för inspektionsverksamheten 2022.

Mer informati0n

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.