Danmark: Datatilsynet granskar personuppgiftsansvarigas underrättelsebrev till registrerade

Den danska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet inleder en rad granskningar för att fastställa om de personuppgiftsansvarigas underrättelsebrev till de registrerade vid en personuppgiftsincident lever upp till kraven i dataskyddsförordningen (GDPR).

När ett företag eller en myndighet haft en personuppgiftsincident ska de i vissa fall underrätta de registrerade, dvs de kunder eller medborgare vars information har äventyrats. Syftet med underrättelserna är att ge den registrerade möjlighet att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder när en personuppgiftsincident sannolikt innebär en hög risk för den registrerade. För att den registrerade ska kunna vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder är det viktigt att den personuppgiftsansvariges meddelanden är tydliga och begripliga och innehåller nödvändig information. 

Datatilsynet kommer under myndighetens granskning bedöma om de personuppgiftsansvarigas underrättelsebrev till de registrerade uppfyller kraven i 34.2 GDPR, inklusive om underrättelserna har ett tydligt och begripligt språk, samt beskriver karaktären av personuppgiftsincidenten och de sannolika konsekvenserna av händelsen.

Granskningarna kommer att genomföras både i offentliga och privata verksamheter och är en del av Datatilsynets särskilda fokusområden för inspektionsverksamheten 2022.

Mer informati0n

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.

04 MAJ

Artificiell intelligens
& personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv och ökar din kunskap om hur du ska kunna använda AI på ett lagenligt sätt.