Search
Close this search box.

Världen: President Biden undertecknar presidentorder för nytt ramverk mellan EU och USA

President Biden har undertecknat en presidentorder om förbättrade skyddsåtgärder för USA:s signalspaningsverksamhet som anger de åtgärder som USA kommer att vidta för att genomföra landets åtaganden enligt ramverket för dataskydd mellan EU och USA (EU-U.S. Data Privacy Framework).

Transatlantiska dataflöden är avgörande för att möjliggöra de ekonomiska förbindelserna mellan EU och USA på 7,1 biljoner dollar. Genom det nya ramverket kommer en viktig rättslig grund för transatlantiska dataflöden att återupprättas genom att man tar itu med de problem som EU-domstolen tog upp när den ogiltigförklarade det tidigare Privacy Shield-ramverket som en giltig mekanism för överföring av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.

Genom det nya ramverket stärks en redan rigorös uppsättning skyddsåtgärder för integritet och medborgerliga fri- och rättigheter i samband med amerikansk signalspaningsverksamhet. Ramverket skapar också en oberoende och bindande mekanism som gör det möjligt för enskilda personer i kvalificerade stater och regionala organisationer för ekonomisk integration, enligt vad som anges i förordningen, att söka upprättelse om de anser att deras personuppgifter har samlats in genom amerikansk signalspaning på ett sätt som strider mot tillämplig amerikansk lag.

Stora och små företag i EU och USA inom alla sektorer av ekonomin är beroende av gränsöverskridande dataflöden för att delta i den digitala ekonomin och utöka de ekonomiska möjligheterna. Det nya ramverket mellan EU och USA är kulmen på en gemensam ansträngning av USA och EU-kommissionen för att återupprätta förtroendet och stabiliteten i det transatlantiska dataflödet, och det återspeglar styrkan i de varaktiga förbindelserna mellan EU och USA som bygger på våra gemensamma värderingar.

Det nya ramverket kommer bland annat innehålla följande åtgärder:

  • Ytterligare skyddsåtgärder för amerikansk signalspaningsverksamhet, inklusive krav på att sådan verksamhet endast ska bedrivas i syfte att uppnå fastställda nationella säkerhetsmål, att hänsyn ska tas till alla personers integritet och medborgerliga friheter, oavsett nationalitet eller bosättningsland, och att den endast ska bedrivas när det är nödvändigt för att främja en bekräftad underrättelseprioritering, och endast i den utsträckning och på ett sätt som står i proportion till denna prioritering.
  • Krav på hantering av personuppgifter som samlas in genom signalspaningsverksamhet och utvidgning av ansvaret för tjänstemän inom juridik, tillsyn och efterlevnad för att se till att lämpliga åtgärder vidtas för att åtgärda fall av bristande efterlevnad.
  • Kräva att de amerikanska underrättelsegrupperna uppdaterar sina riktlinjer och förfaranden för att återspegla de nya skyddsåtgärderna för integritet och medborgerliga friheter som ingår i USA:s signalspaningsverksamhet.
  • Inrätta en mekanism på flera nivåer för personer från kvalificerade stater och regionala organisationer för ekonomisk integration, som utsetts i enlighet med USA:s signalspaningsverksamhet, för att få en oberoende och bindande granskning och gottgörelse för påståenden om att deras personuppgifter som samlats in genom amerikansk signalspaning har samlats in eller hanterats av USA i strid med tillämplig amerikansk lag, inklusive de förbättrade skyddsåtgärderna i USA:s signalspaningsverksamhet.
  • Uppmaning till The Privacy and Civil Liberties Oversight Board att se över underrättelsegemenskapens riktlinjer och förfaranden för att se till att de är förenliga med ramverket och att genomföra en årlig översyn av prövningsprocessen.

Dessa åtgärder kommer att ge EU-kommissionen en grund för att anta ett nytt beslut om adekvat skyddsnivå, vilket kommer att återupprätta en viktig, tillgänglig och prisvärd mekanism för dataöverföring enligt EU-lagstiftningen. Det kommer också att ge större rättssäkerhet för företag som använder standardavtalsklausuler och bindande företagsregler för att överföra personuppgifter från EU till USA.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.