Tyskland: Tysk dataskyddsmyndighet avråder från molntjänstleverantörer i USA

Berlins tillsynsmyndighet Die Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (“BlnBDI”) uppmanar alla personuppgiftsansvariga etablerade i Berlin, och som lagrar personuppgifter i USA, att ta tillbaka personuppgifterna till Europa. BlnBDI påpekar särskilt att personuppgifter inte får överföras till USA förrän det rättsliga ramverket för tredjelandsöverföringar reformerats.

När det gäller EU:s standardavtalsklausuler (“SCC”) betonade BlnBDI att personuppgiftsansvariga etablerade i EU och mottagare i tredjeländer är skyldiga att innan överföringen påbörjas, kontrollera om det aktuella tredjelandet har åtkomst till personuppgifterna på ett sätt som går utöver vad som är tillåtet enligt europeisk dataskyddslagstiftning. Om så är fallet kan SCC inte längre användas som rättslig grund för tredjelandsöverföringen.

Därutöver uppmanade BlnBDI alla personuppgiftsansvariga att följa EU-domstolens beslut. I praktiken menar BlnBDI att personuppgiftsansvariga som idag överför personuppgifter till USA, särskilt när det gäller molntjänstleverantörer, att istället använda tjänsteleverantörer etablerade i EU eller i ett annat land som har tillräckligt hög skyddsnivå för personuppgiftsbehandlingen.

Du kan läsa pressmeddelandet, endast tillgängligt på tyska, här.

Vill du lära dig mer om GDPR, molntjänster och informationssäkerhet kan du läsa om våra aktuella kurser här.

Vill du ha hjälp med rådgivning i frågor om dataskydd och personlig integritet kan du läsa mer här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.