Sverige: Region Dalarna bötfälls med 200 000 kr för otillräckliga säkerhetsåtgärder för att skydda känsliga personuppgifter

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har bötfällt Region Dalarna med 200 000 kr för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att IMY inlett en tillsyn av Region Dalarna efter att ha tagit emot klagomål som gör gällande att regionen skrivit ut kallelser till patientbesök där vårdinrättningen som besöket avser har varit fullt synlig i fönsterkuvertet.

IMY har kommit fram till att behandlingen av personuppgifter i det aktuella fallet är delvis automatiserad och att dataskyddsförordningen är tillämplig. Användningen av fönsterkuvert vid utskick av kallelser från de mottagningar som granskningen omfattar, där aktuell vårdinrättning varit synlig i fönsterkuvertet, innebär att känsliga personuppgifter obehörigen har röjts för ett okänt antal personer som kommit i kontakt med brevet. Det handlar om cirka 2 500 kallelser per år, bland annat till en barn- och ungdomsmedicinsk mottagning och en samtalsmottagning för barn och unga.

Enligt IMY innebär det att känsliga personuppgifter om patienten har varit tillgängliga för exempelvis den som arbetar med att hantera post, den som bor med mottagaren och den som tagit emot ett brev som levererats till fel adress. Uppgifterna har därmed inte skyddats på ett tillräckligt sätt.

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Dalarna uppger att den upphandlat en tjänst för utskick av kallelser där det inte ska framgå av kuvertet vilken mottagning som en kallelse till vårdbesök avser. Efter att IMY inlett tillsyn genomförde nämnden dock en utredning som visade att den aktuella tjänsten inte omfattade alla kallelser och att kallelser från vissa vårdinrättningar därför skickats i kuvert som visat vilken klinik besöket avsåg.

IMY konstaterar i sitt beslut att regionen inte har vidtagit tillräckliga säkerhetsåtgärder för att skydda känsliga personuppgifter mot obehörigt röjande i samband med utskick av fysiska kallelser till vissa vårdbesök inom regionen. Myndigheten utfärdar därför en administrativ sanktionsavgift på 200 000 kronor mot regionen för överträdelse av dataskyddsförordningen.

Mer information

Myndighet: Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Land: Sverige

Lagrum: Art. 32 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR, 6 kap. 2 § dataskyddslagen

Sanktionsavgift: 100 000 kronor

Mottagare: Region Dalarna

Beslutsnummer: IMY-2022-695

Beslutsdatum: 2023-01-17

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.