Sverige: Gnosjö kommun bötfälls med 200 000 kronor för olaglig kamerabevakning på ett LSS-boende

Datainspektionen har bötfällt socialutskottet i Gnosjö kommun med 200 000 kronor för överträdelse av artiklarna 5.1 (a), 6.1, 9.2, 13, 35-36 i dataskyddsförordningen (GDPR”) samt 15 § kamerabevakningslagen.

Av beslutet framgår att Datainspektionen tagit emot ett klagomål från en anhörig till en boende på ett LSS-boende i Gnosjö kommun som gör gällande att den boende kameraövervakas olagligt. Datainspektionen inledde en granskning av LSS-boendet och konstaterade att den boende kamerabevakats i sitt sovrum i strid med GDPR och kamerabevakningslagen. Enligt Datainspektionen har den boende kamerabevakats i hemmets mest privata sfär, vilket gör att myndigheten bedömer att kamerabevakningen inneburit ett alltför stort intrång i den boendes personliga integritet.

Socialutskottet i Gnosjö, som ansvarar för LSS-boendet, har uppgett att den boendes sjukdomsbild har skapat stora svårigheter såväl för den boende själv som för personalen och att det har uppkommit situationer där det varit fråga om risk för den boendes liv och hälsa. Det har även förekommit att personal kommit till skada.

Datainspektionen delar socialutskottets bedömning att det har funnits ett behov av att vidta åtgärder för att hantera och förbättra situationen. Enligt Datainspektionen borde det dock ha varit möjligt för LSS-boendet att med mindre integritetskränkande åtgärder tillgodose samma behov som med kamerabevakningen av den boendes sovrum.

Datainspektionen konstaterar i sitt beslut att det saknats en rättslig grund för kamerabevakningen enligt artiklarna 5.1 (a), 6.1 och 9.1 i GDPR, att det inte genomförts en konsekvensbedömning innan bevakningen inleddes enligt artiklarna 35-36 i GDPR, samt att man inte tydligt informerat om kamerabevakningen enligt artikel 13 i GDPR. Vidare har socialutskottet inte lämnat upplysning om kamerabevakningen genom tydlig skyltning eller på något annat verksamt sätt enligt 15 § kamerabevakningslagen.

Mot bakgrund av det inträffade har Datainspektionen utfärdat en administrativ sanktionsavgift på 200 000 kronor mot socialutskottet Gnosjö kommun.

Ta del Datainspektionens pressmeddelande här och beslut här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.