Spanien: Fuensanta bötfälls med 3 5000 euro för bristande samarbete med tillsynsmyndigheten

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt Fuensanta S.L. med 3 500 euro för brott mot artikel 58.1 i dataskyddsförordningen (GDPR) efter att företaget underlåtit att tillhandahålla dokumentation som AEPD begärt i samband med en utredning.

Av beslutet framgår att AEPD inlett en utredning efter att Fuensanta drabbats av ett dataintrång. I samband med utredningen begärde AEPD att Fuensata skulle besvara ett antal frågor avseende dataintrånget i enlighet med artikel 58.1 GDPR. Fuensanta följde emellertid inte den tidsfrist som AEPD satt i föreläggandet.

Efter en genomgång av alla fakta i ärendet identifierade AEPD försvårande faktorer, däribland den uppsåtliga eller oaktsamma karaktären i överträdelsen av artikel 83.2 (b) GDPR, samt andra försvårande eller förmildrande faktorer som är tillämplig på omständigheterna i ärendet, såsom ekonomisk vinst som gjorts eller förlust som undvikts genom överträdelsen enligt artikel 83.2 (k) GDPR.

På grundval av de försvårande omständigheterna ansåg AEPD att det var lämpligt att ålägga Fuensanta en sanktionsavgift på 3 000 euro för överträdelsen av artikel 58.1 GDPR.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 58 GDPR

Sanktionsavgift: 3 500 euro

Mottagare: Fuensanta S.L.

Beslutsnummer: PS/00187/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.