Spanien: Door2door Spain bötfälls med 600 euro för otillräckligt samarbete med tillsynsmyndigheten

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt Door2door Spain Sl. med 600 euro för överträdelse av artikel 58.2 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att Door2door Spain underlåtit att i tid genomföra åtgärder som upprepade gånger beordrats av AEPD. Vidare har Door2door Spain underlåtit att förse AEPD med begärd information. Enligt AEPD strider detta mot personuppgiftsansvarigas skyldigheter att följa tillsynsmyndigheters korrigerande befogenheter i enlighet med artikel 58.2 GDPR.

På grundval av dessa överträdelser ålade AEPD Door2door Spain böter på 1 000 euro som sänktes till 600 euro på grund av omedelbar betalning och erkännande av skuld.

Läs beslutet (PS/00008/2022), endast tillgänglig på spanska, här.