willian-justen-de-vasconcellos-616948-unsplash

Outsourcing

Att lägga ut delar av verksamheten på extern part blir allt vanligare hos företag och organisationer som vill skapa kvalitets- och skalfördelar, kostnadseffektivitet samt större konkurrenskraft. Outsourcing blir ett verktyg för att möta allt snabbare förändringar på marknaden, säkerställa hög kompetens inom stödfunktioner och behålla fokus på kärnverksamheten. Vi har omfattande erfarenhet inom alla typer at outsourcingaffärer, såväl av IT som av andra affärsprocesser.

Ofta omfattar outsourcingleverantörens tjänster offshoring eller molntjänster, vilket aktualiserar frågor om säkerhet för och kontroll över data. 

Kvalificerad rådgivning

Vi erbjuder konkret och strategisk rådgivning i outsourcingprocessen samtliga faser; från processens inledande skede till eventuell domstolsprocess och avtalsfrågor. Vår kompetens omfattar rådgivning till både leverantörer och köpare av outsourcingtjänster samt de arbetsrättsliga, konkurrensrättsliga, upphandlingsrättsliga (LOU) frågor som ofta aktualiseras vid en outsourcing.

Vår rådgivning omfattar särskilt följande:

  • Strategisk rådgivning
  • Upphandling och upprättandet av förfrågningsunderlag
  • Förhandling & avtalsskrivning
  • Handlings- och genomförandeplaner
  • Leverantörsstyrning
  • Verksamhetsoptimering

Men god kännedom om branschens aktörer, kunskap om avtalspraxis och effektiva verktyg som mallar och checklistor, underlättar och effektiviserar vid outsourcingprocessen.

Vanliga frågor

Vi kan hjälpa dig med strategisk rådgivning, upphandling och upprättandet av förfrågningsunderlag, förhandling och avtalsskrivning, handlings- och genomförandeplaner, leverantörsstyrning och verksamhetsoptimering.

Vi eftersträvar att alltid vara flexibla och lyhörda för dina önskemål. Vår rådgivning kan ske på plats hos dig via e-post, telefon eller videokonferens. Vi prioriterar tillgänglighet och ser till att eventuella frågor besvaras så fort som möjligt. Vi har en öppen dialog och uppföljning med dig rörande de kostnader som är förenade med uppdragets utförande och vi erbjuder ett stort engagemang genom att omsorgsfullt, noggrant och skyndsamt utföra varje uppdrag som vi har åtagit oss.

Vi hanterar hela kedjan av en tvist, från riskhantering och riskutvärderingar av kundens rättsliga ställning, till kravställande, säkerhetsåtgärder, skriftväxling, förhandling och verkställighet, i såväl allmän domstol som förvaltningsdomstol.

Vi strävar efter att tillhandahålla tjänster till attraktiva arvoden och vi är alltid villiga att diskutera dessa med dig. På begäran kommer vi att i början av ett uppdrag förse dig med en uppskattning av vårt arvode och, beroende på uppdragets natur, kan vi också avtala om en budget eller annat arvodesarrangemang. Om vi inte avtalar annat fastställs våra arvoden på basis av ett antal faktorer såsom nedlagd tid, den skicklighet och erfarenhet som uppdraget krävt, de värden som uppdraget rör, eventuella risker för oss, tidspress och uppnått resultat.

Våra kunder är verksamma inom alla typer av branscher och bland dessa återfinns svenska och internationella företag, kommuner och offentlig verksamhet, banker, försäkringsbolag, bostadsbolag, elbolag, operatörer och konsultbolag.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom dataskydd och personlig integritet.

Har du frågor om outsourcing?