curtis-macnewton-317636-unsplash

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling och upphandlingsprocesser kan uppfattas som komplex och består av många olika moment. Vi hjälper dig med rådgivning i upphandlingens alla faser, från att ta fram förfrågningsunderlag och kvalitetsgranska anbud till att biträda vid överprövningsprocesser i domstol.

Vi har specialkompetens och särskild erfarenhet från upphandlingar inom IT och telekom, Life Sciences samt bank och finans.

Upphandlingsstöd

Upphandlande myndigheter kan behöva hjälp med sitt upphandlingsarbete. Det kan handla om extra stöd när det saknas resurser eller att specialistkompetens behövs inom områden som myndigheten inte upphandlar lika ofta. Vi erbjuder konkret och strategisk rådgivning i upphandlingens samtliga faser; från upphandlingens inledande skede till eventuell domstolsprocess och avtalsfrågor.  Vid behov kan vi även projektleda upphandlingar där vi tar hand om hela upphandlingsprocessen.

Vår rådgivning omfattar särskilt följande:

 • Val mellan olika upphandlingsformer och utformning av upphandlingsdokument (kravställning och utvärderingsmodell).
 • Granskning och kvalitetssäkring av upphandlingsdokument och anbud.
 • Rådgivning angående sekretess och sekretessbeslut.
 • Biträde med kvalificering och utvärdering av inlämnade anbud.
 • Strategiska frågor under hela upphandlingsprocessen såsom vid förhandlingar och dialoger.
 • Biträde i alla typer av överprövnings-, ogiltighets- och skadeståndsfrågor.
 • Förhandlingar, tolkning och ändringar avseende upphandlade kontrakt.
 • Löpande rådgivning i upphandlingsrättsliga frågor.
Anbudsgivning

Offentlig upphandling kan ibland uppfattas som krångligt. Vi vill att alla kunder som kommer till oss ska ges samma möjlighet att göra tryggare och bättre affärer med det offentliga. Även om förhandlingsutrymmet inte motsvaras av vad som gäller i privata förhållanden finns det god anledning att göra sig införstådd med de villkor som kommer att gälla för det fall man som leverantör vinner upphandlingen.

Vår rådgivning omfattar särskilt följande:

 • Genomgång av förfrågningsunderlaget.
 • Granskning av kontraktsvillkoren.
 • Förberedelse av anbud inklusive vilken typ av dokumentation behöver bifogas anbudet.
 • Genomgång av anbudet före inlämnande för att minimera risken för förkastande eller uteslutning.
 • Bedömning av huruvida upphandlingen har genomförts korrekt.
 • Frågor om sekretess för lämnade anbud.
 • Biträde i alla typer av överprövnings-, ogiltighets- och skadeståndsfrågor.
 • Löpande rådgivning i upphandlingsrättsliga frågor.

 

Vanliga frågor

Vid anbudsförfaranden hjälper vi dig att granska förfrågningsunderlaget och utforma eventuella frågor till den upphandlande myndigheten. Vi granskar också anbud och andra handlingar innan de skickas till myndigheten för att minimera risken för fel. När vi bistår upphandlande myndigheter erbjuder vi rådgivning i upphandlingens alla stadier. Det kan till exempel handla om att formulera upphandlingsdokumenten eller att kvalitetssäkra upphandlingen från ett legalt perspektiv.

Vi eftersträvar att alltid vara flexibla och lyhörda för dina önskemål. Vår rådgivning kan ske på plats hos dig via e-post, telefon eller videokonferens. Vi prioriterar tillgänglighet och ser till att eventuella frågor besvaras så fort som möjligt. Vi har en öppen dialog och uppföljning med dig rörande de kostnader som är förenade med uppdragets utförande och vi erbjuder ett stort engagemang genom att omsorgsfullt, noggrant och skyndsamt utföra varje uppdrag som vi har åtagit oss.

Vi hjälper regelbundet till vid kontakter med tillsynsmyndigheter som övervakar regler för offentlig verksamhet. Vi har även erfarenhet av domstolsprocesser i såväl allmän domstol som förvaltningsdomstol.

Vi strävar efter att tillhandahålla tjänster till attraktiva arvoden och vi är alltid villiga att diskutera dessa med dig. På begäran kommer vi att i början av ett uppdrag förse dig med en uppskattning av vårt arvode och, beroende på uppdragets natur, kan vi också avtala om en budget eller annat arvodesarrangemang. Om vi inte avtalar annat fastställs våra arvoden på basis av ett antal faktorer såsom nedlagd tid, den skicklighet och erfarenhet som uppdraget krävt, de värden som uppdraget rör, eventuella risker för oss, tidspress och uppnått resultat.

Våra kunder är verksamma inom alla typer av branscher och bland dessa återfinns svenska och internationella företag, kommuner och offentlig verksamhet, banker, försäkringsbolag, bostadsbolag, elbolag, operatörer och konsultbolag.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom dataskydd och personlig integritet.

Har du en offentligrättslig fråga?