Dataskyddsrevisioner (intern/extern)

Som personuppgiftsansvarig är du inte bara skyldig att följa dataskyddsförordningen (GDPR), utan du ska även kunna visa att lagen efterlevs. Vi genomför en oberoende dataskyddsrevision genom att granska och bedöma din verksamhets behandling av personuppgifter. Resultatet av granskningen dokumenteras och rapporteras till dig i en revisionsrapport.

Varje steg i en dataskyddsrevision är ett viktigt led i att säkerställa att verksamhetens personuppgiftsbehandling uppfyller gällande regelverk.

Vad innebär en dataskyddsrevision?

En dataskyddsrevision genomlyser hela verksamhetens dataskyddsarbete och ger styrelse och ledning en balanserad bild av hur väl processer och rutiner fungerar i verksamheten. Eftersom en dataskyddsrevision utvärderar nuläget och föreslår åtgärder för att öka effektiviteten inom ledningsprocesser, riskhantering, intern styrning och intern kontroll bidrar den till att verksamheten uppnår regelefterlevnad på ett effektivt sätt. En dataskyddsrevision ger dig helt enkelt trygghet och bättre kontroll över verksamheten.

Varför ska jag göra en dataskyddsrevision?

Som personuppgiftsansvarig är du inte bara skyldig att följa dataskyddsförordningen, utan du ska även kunna visa att lagen efterlevs. Detta följer av principen om ansvarsskyldighet. Det finns flera sätt att visa detta, till exempel genom att:

 • Lämna tydlig information till de registrerade
 • Föra register över och dokumentera de personuppgiftsbehandlingar som pågår i verksamheten, inklusive vilka överväganden har gjorts
 • Upprätta interna riktlinjer för dataskydd och utbilda personalen
 • Bygga in integritetsvänliga lösningar i verksamhetens system
 • Göra en konsekvensbedömning innan verksamhetens påbörjar en personuppgiftsbehandling som innebär särskilda integritetsrisker
 • utse ett dataskyddsombud
 • Ansluta er till en godkänd uppförandekod eller certifieringsmekanism
Hur går en dataskyddsrevision till?

Vi jobbar enligt en beprövad metod som har tagits fram baserat på gällande krav och de rekommendationer som utfärdas av tillsynsmyndigheter och andra relevanta institutioner på dataskyddsområdet.

Revisionsarbetet börjar med att vi samlar in all nödvändig information för att kunna planera så att granskningen kan ske effektivt. Genom att granska väsentliga områden där risken för fel kan vara stor både vara effektiva och öka trovärdigheten i revisionrapporten. Men vi kan också se både hot och nya möjligheter för din verksamhet.

Under dataskyddsrevisionen granskar, analyserar och bedömer vi både hela verksamhetens personuppgiftsbehandling. I första hand granskas riskfyllda och väsentliga personuppgiftsbehandlingar för att se om de är rätt hanterade. Vi granskar även revisionrapporten som helhet för att kunna dra slutsatser om den ger en rättvisande bild av verksamhetens personuppgiftsbehandling.

Våra slutsatser rapporteras i en revisionrapport. Revisionsrapporten är ett viktigt beslutsunderlag för tillsynsmyndigheter, leverantörer och kunder med flera. Vi rapporterar även våra iakttagelser direkt till företagsledningen och lämnar förslag till förbättringar.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi genomför en oberoende dataskyddsrevision genom att granska och bedöma din verksamhets behandling av personuppgifter. Ni kan välja att begränsa genomlysningen till vissa affärsområden och på så sätt avgränsa en dataskyddsrevisions omfattning för att fokusera på de avdelningar som hanterar personuppgifter.

Under en dataskyddsrevision kan vi exempelvis hjälpa dig med att:

 • Granska efterlevnaden av dataskyddsförordningen
 • Systematiskt utvärdera och föreslå åtgärder för att förbättra verksamhetens arbete med dataskydd
 • Utveckla verksamhetens interna rutiner för dataskydd
 • Ta fram en oberoende utvärdering av verksamhetens behandling av personuppgifter
 • Genomföra utbildningsinsatser inom revisionsmetodik och riskutvärdering

Du är välkommen att höra av dig till oss för råd om vad du behöver göra för att säkerställa efterlevnaden av dataskyddsförordningen.

Vanliga frågor

Vi hjälper privata och offentliga aktörer att oberoende granska och bedöma verksamhetens behandling av personuppgifter. I första hand granskas riskfyllda och väsentliga personuppgiftsbehandlingar för att se om de är rätt hanterade. Resultatet av granskningen dokumenteras och rapporteras i en revisionsrapport.

Vi eftersträvar att alltid vara flexibla och lyhörda för dina önskemål. Vår rådgivning kan ske på plats hos dig via e-post, telefon eller videokonferens. Vi prioriterar tillgänglighet och ser till att eventuella frågor besvaras så fort som möjligt. Vi har en öppen dialog och uppföljning med dig rörande de kostnader som är förenade med uppdragets utförande och vi erbjuder ett stort engagemang genom att omsorgsfullt, noggrant och skyndsamt utföra varje uppdrag som vi har åtagit oss.

Vi strävar efter att tillhandahålla tjänster till attraktiva arvoden och vi är alltid villiga att diskutera dessa med dig. På begäran kommer vi att i början av ett uppdrag förse dig med en uppskattning av vårt arvode och, beroende på uppdragets natur, kan vi också avtala om en budget eller annat arvodesarrangemang. Om vi inte avtalar annat fastställs våra arvoden på basis av ett antal faktorer såsom nedlagd tid, den skicklighet och erfarenhet som uppdraget krävt, de värden som uppdraget rör, eventuella risker för oss, tidspress och uppnått resultat.

Våra kunder är verksamma inom alla typer av branscher och bland dessa återfinns svenska och internationella företag, kommuner och offentlig verksamhet, banker, försäkringsbolag, bostadsbolag, elbolag, operatörer och konsultbolag.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom dataskydd och personlig integritet.