Dataskyddsombud som tjänst (DPO/DSO)

Den som behandlar personuppgifter måste i vissa fall utse ett dataskyddsombud (DPO/DSO). Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser. Vi erbjuder företag, myndigheter och organisationer att hyra ett dataskyddsombud som säkerställer att din verksamhet lever upp till dataskyddsförordningens krav.

Genom att hyra oss som dataskyddsombud får ni den juridiska kompetens som krävs för uppdraget samt specialistkunskaper inom it- och informationssäkerhet.

Måste vi utse ett dataskyddsombud?

Många företag, myndigheter och organisationer måste utse ett dataskyddsombud, och andra bör med fördel utse ett dataskyddsombud även om det inte är ett krav. Enligt dataskyddsförordningen behöver din verksamhet utse ett dataskyddsombud om:

 • Behandlingen av personuppgifter görs av en myndighet eller offentligt organ.
 • Kärnverksamheten innebär att behandlingen av personuppgifter i stor omfattning kräver regelbunden och systematisk övervakning av de registrerade.
 • Kärnverksamheten innebär att man i stor omfattning utför behandlingar av särskilda kategorier av uppgifter eller personuppgifter som förekommer i fällande domar.

Även om din verksamhet inte måste utse ett dataskyddsombud, kan ett utnämnande underlätta dataskyddsarbetet och fungera som en konkurrensfördel.

Varför ska vi hyra ett dataskyddsombud?

Eftersom dataskyddsförordningen omfattar många olika områden ska dataskyddsombudet ha kunskap inom såväl it, informationssäkerhet och juridik. Dataskyddsombudet ska också kunna arbeta självständigt och oberoende, utan att bli påverkad av andra inom verksamheten.

Det är viktigt att dataskyddsombudet inte har andra arbetsuppgifter som kan krocka med rollen som dataskyddsombud. Detta försvårar möjligheten att hitta rätt person inom verksamheten. Dessutom blir verksamheten mer sårbar om en person som är anställd som dataskyddsombud slutar eller blir långvarigt sjuk.

I många fall är det därför enklare och mer gynnsamt att utse en extern partner som agerar som dataskyddsombud för verksamheten.

Hur kan vi hjälpa dig?

Genom att hyra oss som dataskyddsombud får ni den juridiska kompetens som krävs för uppdraget samt specialistkunskaper inom it- och informationssäkerhet. Vi kommer på ett tydligt och säkert sätt tillsammans med er vara verksamhetens dataskyddsombud.

Vi levererar en komplett och unik tjänst till er där ni kan känna trygghet då vi har kunskap inom alla områden. Ni får det kunskapsstöd som ni behöver i frågor gällande dataskyddsförordningen och annan tillämplig dataskyddslagstiftning. Vi agerar även som kontaktperson i frågor som rör behandling av personuppgifter gentemot tillsynsmyndigheter och bistår er vid utredning och rapportering av misstänkta dataintrång.

Vår tjänst omfattar bland annat följande:

 • Systematiskt arbetssätt för hantering av personuppgifter
 • Kontinuerlig uppdatering av nya direktiv från tillsynsmyndigheter och domstolar
 • Utformning och förvaltning av styrdokument
 • Utformning och råd avseende konsekvensbedömningar
 • Information till registrerade avseende personuppgiftsbehandling
 • Utformning av säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter
 • Ärendehanteringssystem för enkel kommunikation
 • Utbildning av personal i frågor som rör behandling av personuppgifter
 • Övervakning, tillsyn och stickprov av personuppgiftsbehandling
 • Framtagande av skrivelser och andra yttranden avseende personuppgiftsfrågor
 • Juridisk hjälp vid tvister och tillsynsprocesser

Ni får även tillgång till våra färdiga policymallar, biträdesavtal, checklistor, riktlinjer och andra dokument som kan behövas för att uppfylla dataskyddsförordningens krav.

För att ge möjlighet att agera dataskyddsombud för alla typer av verksamheter så har vi utvecklat enkla lösningar efter era behov. Du är välkommen att höra av dig till oss för mer information om tjänsten dataskyddsombud.

Vanliga frågor

Vi erbjuder tjänsten att vara dataskyddsombud åt din verksamhet. Tjänsten dataskyddsombud är en lösning som erbjuder strategisk kompetens för att säkerställa regelefterlevnad i er verksamhet. Tjänsten anpassas efter er verksamhet, oavsett verksamhetens storlek.

Vi eftersträvar att alltid vara flexibla och lyhörda för dina önskemål. Vår rådgivning kan ske på plats hos dig via e-post, telefon eller videokonferens. Vi prioriterar tillgänglighet och ser till att eventuella frågor besvaras så fort som möjligt. Vi har en öppen dialog och uppföljning med dig rörande de kostnader som är förenade med uppdragets utförande och vi erbjuder ett stort engagemang genom att omsorgsfullt, noggrant och skyndsamt utföra varje uppdrag som vi har åtagit oss.

Vi strävar efter att tillhandahålla tjänster till attraktiva arvoden och vi är alltid villiga att diskutera dessa med dig. På begäran kommer vi att i början av ett uppdrag förse dig med en uppskattning av vårt arvode och, beroende på uppdragets natur, kan vi också avtala om en budget eller annat arvodesarrangemang. Om vi inte avtalar annat fastställs våra arvoden på basis av ett antal faktorer såsom nedlagd tid, den skicklighet och erfarenhet som uppdraget krävt, de värden som uppdraget rör, eventuella risker för oss, tidspress och uppnått resultat.

Våra kunder är verksamma inom alla typer av branscher och bland dessa återfinns svenska och internationella företag, kommuner och offentlig verksamhet, banker, försäkringsbolag, bostadsbolag, elbolag, operatörer och konsultbolag.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom dataskydd och personlig integritet.