Anonymisering av data

Utveckling av nya produkter och tjänster kräver data, särskilt när det gäller applikationer inom artificiell intelligens (AI) och digitalisering av processer. Dataskyddsförordningens (GDPR) höga krav på hantering av personuppgifter kan hindra verksamheter från att nyttja data för dessa ändamål. En lösning på problemet kan vara att använda anonymiserade personuppgifter.

Principerna för dataskydd gäller inte för information som inte hänför sig till en identifierad eller identifierbar fysisk person eller för personuppgifter som anonymiserats på ett sådant sätt att den registrerade inte eller inte längre är identifierbar.

Vad är anonymisering?

Dataskyddsförordningen gäller inte för anonymiserad information. Med detta avses information som inte hänför sig till en identifierad eller identifierbar fysisk person. Dataskyddsförordningen gäller inte heller för personuppgifter som har anonymiserats på ett sätt som gör att individer inte längre kan identifieras.

Vilka är fördelarna med anonymisering?

Eftersom anonymiserade personuppgifter inte omfattas av dataskyddsförordningen kan de användas utan de restriktioner som gäller vid behandling av personuppgifter. Detta möjliggör användning av anonymiserade personuppgifter för produktutveckling, forskning, träning av artificiell intelligens och många andra applikationer.

Finns det några nackdelar?

Det är komplicerat att anonymisera personuppgifter på ett effektivt sätt och samtidigt behålla tillräckligt med information för att dra nytta av uppgifterna. Med rätt kunskap möjliggör det dock en användning av personuppgifter som annars inte skulle vara möjlig.

Hur anonymiserar man personuppgifter?

För att anonymisera personuppgifter krävs att tillräckligt med beståndsdelar tas bort från uppgifterna. Målet är att individer inte ska kunna identifieras med alla hjälpmedel som rimligen kan komma att användas.

Är anonymisering samma sak som pseudonymisering?

Vid pseudonymisering ersätts en direkt identifierare med en annan, till exempel ersätts personnumret med en slumpmässigt genererad kod. Informationen som länkar ihop personnumret med koden förvaras på en avskild och säker plats.

Pseudonymisering är alltså inte samma sak som anonymisering eftersom individer fortfarande kan identifieras indirekt. Till skillnad från anonymiserade personuppgifter gäller dataskyddsförordningen för pseudonymiserade personuppgifter.

Är anonymisering samma sak som avidentifiering?

Dataskyddsförordningen använder begreppet anonymisering. Begreppet avidentifiering förekommer inte i lagtexten. Det engelska begreppet ”anonymization” har tidigare översatts som ”avidentifiering” i vissa vägledningar. Men det engelska begreppet ”de-identification” har inte samma innebörd som ”anonymization”. Avidentifierade personuppgifter (i meningen ”de-identification”) kan fortfarande omfattas av dataskyddsförordningen. Anonymisering och avidentifiering är således inte samma sak.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi hjälper dig med hela anonymiseringsprocessen och säkerställer att din anonymisering uppfyller dataskyddsförordningens krav. Genom oss får du den kompetens som krävs för att bedöma huruvida en anonymisering är effektiv och kommer att accepteras av behörig tillysynsmyndighet. Vi har kompetens inom samtliga områden (juridik, statistik, matematik, IT och informationssäkerhet) som krävs för att anonymisera data på ett lagligt och effektivt sätt.

Du är välkommen att höra av dig till oss för råd om vad du behöver göra för att säkerställa efterlevnaden av dataskyddsförordningen.

Vanliga frågor

Vi hjälper dig med hela anonymiseringsprocessen och säkerställer att din anonymisering uppfyller dataskyddsförordningens krav.

Vi eftersträvar att alltid vara flexibla och lyhörda för dina önskemål. Vår rådgivning kan ske på plats hos dig via e-post, telefon eller videokonferens. Vi prioriterar tillgänglighet och ser till att eventuella frågor besvaras så fort som möjligt. Vi har en öppen dialog och uppföljning med dig rörande de kostnader som är förenade med uppdragets utförande och vi erbjuder ett stort engagemang genom att omsorgsfullt, noggrant och skyndsamt utföra varje uppdrag som vi har åtagit oss.

Vi strävar efter att tillhandahålla tjänster till attraktiva arvoden och vi är alltid villiga att diskutera dessa med dig. På begäran kommer vi att i början av ett uppdrag förse dig med en uppskattning av vårt arvode och, beroende på uppdragets natur, kan vi också avtala om en budget eller annat arvodesarrangemang. Om vi inte avtalar annat fastställs våra arvoden på basis av ett antal faktorer såsom nedlagd tid, den skicklighet och erfarenhet som uppdraget krävt, de värden som uppdraget rör, eventuella risker för oss, tidspress och uppnått resultat.

Våra kunder är verksamma inom alla typer av branscher och bland dessa återfinns svenska och internationella företag, kommuner och offentlig verksamhet, banker, försäkringsbolag, bostadsbolag, elbolag, operatörer och konsultbolag.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom dataskydd och personlig integritet.