pexels-photo-196645

OSL – Kurs i offentlighet och sekretess (distans)

Offentlighetsprincipen är en av hörnstenarna i svensk offentlig rätt. I en av grundlagarna, tryckfrihetsförordningen, finns det bestämmelser om bland annat rätten att ta del av allmänna handlingar. Det finns dock bestämmelser om sekretess som begränsar rätten att ta del av allmänna handlingar. Dessa bestämmelser hittar man i offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Vi erbjuder dig en grundlig genomgång av rätten att ta del av allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen och av begränsningarna av denna rätt enligt offentlighets- och sekretesslagen. Under kursen redogörs ingående för de kriterier som avgör om en handling är allmän eller inte, hur allmänna handlingar ska registreras och frågor om utlämnande av allmänna handlingar. Vi tittar också närmare på reglerna om sekretess, vem som måste iaktta sekretessregleringen, hur dessa sekretessregler ska läsas och hur en sekretessbedömning går till i praktiken.

Därutöver kommer vi titta närmare på OSL:s koppling till reglerna dataskyddsförordningen (GDPR) och förvaltningslagen, samt ge exempel på vilka problem som kan uppstå när OSL tillämpas i samband med molntjänster eller andra informationstekniska tjänster.

Kursen ges online i realtid och passar dig som vill kunna studera flexibelt, på distans och ha möjlighet att arbeta parallellt med studierna. Genom att delta på distans får du tillgång till ett heltäckande kurspaket utan att behöva lägga tid och pengar på resor och övernattningar.

Kursen vänder sig främst till personer som arbetar inom offentlig sektor samt andra personer som i sitt yrke behöver goda kunskaper om offentlighet och sekretess.

Kursinnehåll

Vi erbjuder dig en grundlig genomgång av rättsreglerna i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Vi kommer också att ta upp praxis från domstolar, JO-beslut samt olika förarbets- och myndighetsuttalanden.

Efter kursen kan du besvara frågor som:

 • Vad är offentlighetsprincipen?
 • Vilka begränsningar finns i offentlighetsprincipen?
 • Vad är en allmän handling?
 • När blir en handling allmän?
 • Vad ska diarieföras och varför?
 • Hur ska handlingar lämnas ut?
 • Får myndigheten ta ut avgifter utlämning?
 • Vem på myndigheten kan bestämma?
 • Är det möjligt att överklaga ett beslut om utlämning?
 • Vad är sekretess?
 • Vem måste iaktta sekretessregleringen?
 • Hur ska sekretessregler läsas?
 • Hur görs en sekretessbedömning?
 • Hur vet man om sekretessen är stark eller svag på ett visst område?
 • Vad menas med sekretessbelagda uppgifter?
 • Finns det undantag från sekretessen?
 • Hur förhåller sig OSL till GDPR och förvaltningslagen?
 • Vilka problem kan uppstå vid användning av molntjänster?
 • Finns det sanktioner vid brott mot sekretessen?
 • Hur överklagas beslut om att inte lämna ut en handling?

Kursen har maximalt 20 deltagare för att du ska få maximal kvalitet i din utbildning och möjlighet att omsätta teori och verktyg i handling.

Under kursen möter du deltagare från olika branscher och företag på en neutral arena. Du får nya infallsvinklar och konstruktiva tips. Inför varje kurstillfälle ges du även möjlighet att skicka in dina frågeställningar på förhand, för att säkerställa att dina specifika frågor blir besvarade.

Detaljer om kursen

Kursprogram

09.00-10.00 Pass I

Vi går igenom offentlighetsprincipen med tonvikt på den grundlagsenliga rätten att ta del av allmänna handlingar. Under genomgången redogörs ingående för de kriterier som avgör om en handling är allmän eller inte, hur allmänna handlingar ska registreras samt frågor om utlämnande av allmänna handlingar.

10.00-10.05 Paus

10.05-11.00 Pass II

Vi tittar närmare på reglerna om sekretess, med tonvikt på offentlighets- och sekretesslagens uppbyggnad. Vi går även igenom en metod för att kunna hantera frågor om utlämnande av sekretessreglerade uppgifter i praktiken.

11.00-11.05 Paus

11.05-12.00 Pass III

Vi ger en grundlig analys av praxis från domstolar, JO-beslut samt olika förarbets- och myndighetsuttalanden rörande OSL. Därutöver tittar vi närmare på OSL:s koppling till reglerna dataskyddsförordningen (GDPR) och förvaltningslagen, samt ger exempel på vilka problem som kan uppstå när OSL tillämpas i samband med molntjänster eller andra informationstekniska tjänster.

Kursmål

Syftet med kursen är att ge dig en grundlig genomgång av reglerna i tryckfrihetsförordningen samt offentlighets- och sekretesslagen. Under kursen får du de grundläggande kunskaperna som krävs för att hantera offentlighets- och sekretessfrågor på ett säkert sätt.

Som kursdeltagare får du:

 • Genomgång av aktuella regler i tryckfrihetsförordningen samt offentlighets- och sekretesslagen.
 • Fallstudier där du får öva på praktisk tillämpning av regelverken.
 • Diskutera domar och beslut som gäller myndigheters hantering av handlingar.
 • Praktiska checklistor för ditt dagliga arbete.
 • Möjlighet att diskutera de problem du stött på i din verksamhet.

Kursmetodik

Vi använder en interaktiv undervisningsmetod vilket syftar till att:

 • Befästa den teoretiska kunskapen genom praktiska tillämpningar
 • Uppmuntra deltagarna att delta i diskussioner
 • Skapa en atmosfär som gör ämnet roligt och intressant

Under kursen kommer du att delta olika aktiviteter som till exempel:

 • Fallstudier
 • Grupparbeten
 • Kunskapsprov

Kursfakta

Pris: 3 500 kr (exkl. moms)

Hålltider: 09.00-12.00

Plats: Online

Kurstimmar: 3 timmar

Nivå: Grundläggande

Föreläsare: Sebastian Arnoldt & Carina Sigridsson

Intyg: Kursintyg skickas till deltagarna efter genomförd kurs (på begäran).

Övrigt: Kursen uppfyller Sveriges Advokatsamfunds Föreskrifter för att e-utbildning ska godkännas inom ramen för utbildningskravet för advokater. I dag kan 6 av de 18 timmarnas utbildningskrav för advokater avse e-utbildning. Vid överskott kan ytterligare 6 timmar tillgodoräknas för kommande år.

Kurstillfällen

Inga schemalagda kurstillfällen.

Visa intresse utan att göra en anmälan, så återkommer vi till dig med mer information när kursen är schemalagd.

Vanliga frågor

Kurspriset inkluderar kursmaterial. Kursmaterialet är i digital form och består av presentationsunderlag med både visade och icke visade bilder, exempel och övrigt referensmaterial.

Kursen ges online med hjälp av onlineverktyget Microsoft Teams. För att du ska kunna studera på distans krävs att du har en dator med fast internetuppkoppling.

För att du ska kunna studera på distans krävs att du har en dator med fast internetuppkoppling. Vi kommer att använda Microsoft Teams som onlineverktyg vilket kommer att ge dig möjlighet att göra inlägg, föra diskussioner och ställa frågor till föreläsarna. Du måste därför ha grundläggande kunskaper i IT och kunna använda en dator för att skriva texter, skicka e-post och söka på internet. Du kan under hela kursen kontakta oss för att få hjälp med IT-frågor om det verktyg vi använder. Vi kan tyvärr inte hjälpa dig med tekniska problem avseende din egen utrustning.

Kursen ges i seminarieform och antalet deltagare är begränsat till ca 20 personer för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågeställningar och diskutera de problem du har stött på i din verksamhet.

Ja, deltagarna uppmuntras att ställa frågor under kursen vilket skapar en givande diskussion för hela kursgruppen. Frågor kan även ställas under pauserna.

Ja, du kan ställa frågor till föreläsarna efter kursen via e-post.

Om du missar ett kurstillfälle så kan du få ta del av en videoinspelning av det aktuella tillfället. Videoinspelningen kommer att göras tillgänglig under en begränsad tidsperiod (en vecka). En extra administrationsavgift om 1 200 kr (exkl. moms) utgår för varje enskild videoinspelning.

Kursen riktar sig till personer som arbetar i offentlig sektor samt andra personer som i sitt yrke behöver goda kunskaper om offentlighet och sekretess.

Du behöver inga förkunskaper för att delta i kursen.

KURSFAKTA

Pris: 3 500 kr (exkl. moms)

Hålltider: 09.00-12.00

Plats: Online

Kurstimmar: 3 timmar

Nivå: Grundläggande

Föreläsare: Sebastian Arnoldt & Carina Sigridsson

KURSTILLFÄLLEN

Inga schemalagda kurstillfällen.

Visa intresse utan att göra en anmälan, så återkommer vi till dig med mer information när kursen är schemalagd.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom dataskydd och personlig integritet.

Relaterat innehåll

Behöver du hjälp med dataskydd och integritet?