galymzhan-abdugalimov-181-unsplash

Diplomerad Dataskyddsombud (distans)

Diplomerad Dataskyddsombud är en interaktiv distanskurs som ger dig den kompetens och kunskap du behöver för att på ett säkert och effektivt sätt kunna utföra dina arbetsuppgifter som dataskyddsombud eller annan ansvarig för dataskyddsfrågor. För att verifiera din kompetens avslutas kursen med ett skriftligt prov och utfärdande av diplomeringsbevis vid godkänt resultat.

Kursen ges online i realtid och passar dig som vill kunna studera flexibelt, på distans och ha möjlighet att arbeta parallellt med studierna. Genom att delta på distans får du tillgång till ett heltäckande kurspaket utan att behöva lägga tid och pengar på resor och övernattningar.

Kursen består av föreläsningar, självstudier, diskussioner med kursledaren och andra kursdeltagare samt en slutexamination. Under kursen kommer vi bland annat gå igenom följande huvudområden:

 • Dag 1: Grunderna i dataskyddsförordningen
 • Dag 2: Grunderna i dataskyddsförordningen (forts.)
 • Dag 3: Konsekvensbedömningar & informationssäkerhet
 • Dag 4: Dataskydd för HR & marknadsföring
 • Dag 5: Slutexamination

Inför varje kurstillfälle ges du möjlighet att skicka in dina frågeställningar på förhand, för att säkerställa att dina specifika frågor blir besvarade. Du får också tillgång till ett digitalt kursmaterial bestående av presentationsunderlag, exempel och övrigt referensmaterial som tas upp i kursen.

Slutexaminationen består av ett skriftligt prov och en hemuppgift. Vid godkänt resultat på båda examinationsmomenten erhålls ett diplom på genomförd kurs.

Slutexamination

Slutexaminationen består av ett skriftligt prov och en hemuppgift.

Det skriftliga provet består av en uppsättning frågor med fördefinierade svarsalternativ. Alla hjälpmedel är tillåtna under provet. Du har två timmar på dig att besvara frågorna.

Hemuppgiften delas ut i samband med det skriftliga provet. Hemuppgiften är en examinerande uppgift som du skriver hemma. Uppgiften består av en fråga som du ska besvara i en längre text (maximalt 2 sidor). Du har en vecka på dig att lösa hemuppgiften.

Syftet med examinationsmomenten är att testa dina praktiska färdigheter inför rollen som Dataskyddsombud eller annan dataskyddsansvarig. Efter testen får du en sammanställning av dina svar med skriftlig återkoppling på ditt testresultat. Med denna återkoppling kan du enkelt förbättra eventuella svagheter och ta ditt dataskyddsarbete till nivå.

Detaljer om kursen

Kursprogram

Dag 1: Grunderna i dataskyddsförordningen

Vi går igenom viktiga regelverk på dataskyddsområdet och beskriver utvecklingen mot ett harmoniserat europeiskt regelverk. Vi definierar begreppet behandling, inkluderat skillnaderna mellan strukturerad respektive ostrukturerad behandling, och innebörden av begreppet personuppgift.

Därefter tittar vi närmare på de grundprinciper som gäller för behandling av personuppgifter och beskriver olika rättsliga grunder som krävs för att behandlingen ska vara tillåten. Särskilt fokus riktas mot de nya och ökade kraven på samtycke.

Dag 2: Grunderna i dataskyddsförordningen (forts.)

Vi går igenom de registrerades rättigheter och vilka åtgärder som behöver vidtas för att rättigheterna ska kunna tillgodoses. Därutöver tittar vi närmare på personuppgiftsansvarigas skyldigheter inkluderat nya krav på anmälan av personuppgiftsincidenter, konsekvensbedömningar och dataskyddsombud.

Därefter behandlar vi möjligheterna för överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES inkluderat överföringar till USA med hjälp av Privacy Shield. Vi beskriver även tillsynsmyndigheternas roll, befogenheter och förfaranden inkluderat eventuella påföljder vid överträdelser.

Dag 3: Konsekvensbedömningar & informationssäkerhet

Vi tittar närmare på dataskyddsförordningens regler på konsekvensbedömning avseende dataskydd, och beskriver när sådana bedömningar är ett krav enligt regelverket. Vi går igenom begreppen risk och hög risk och förklarar hur du ska göra sådana bedömningar i praktiken.

Därefter introducerar vi grunderna i informationssäkerhet ur ett juridiskt perspektiv och diskuterar laglighet, lämplighet och eventuellt tillkommande åtgärder enligt den nya dataskyddsförordningen. Vi går också igenom det nya kravet på privacy by design och förklarar förhållandet till informationssäkerhet.

Vi tittar närmare på olika tekniska åtgärder för informationssäkerhet som till exempel kryptering, tvåfaktorsautentisering och behörighetsstyrning. Därefter diskuterar hur vi ska hantera mobila enheter, distansarbete och bring your own device, samt vad som ska göras vid en misstänkt eller inträffad personuppgiftsincident.

Dag 4: Dataskydd för HR & marknadsföring

Vi går igenom viktiga regelverk på dataskyddsområdet och förhållandet till övrig lagstiftning på arbetsrättens område. Vi tittar närmare på några centrala grundprinciper som laglighet och ändamålsbegränsning. Vi beskriver även olika rättsliga grunder inom arbetslivet som krävs för att behandlingen ska vara tillåten.

Därefter tittar vi närmare på några centrala grundprinciper i dataskyddsförordningen och andra regelverk som berör direktmarknadsföring och behandling av kunddata, exempelvis marknadsföringslagen och nya e-privacyförordningen. Vi går också igenom kraven för samtycke, hur dessa ska samtyckesformuleringar utformas och vilka fallgropar du ska undvika.

Dag 5: Slutexamination

Slutexaminationen består av ett skriftligt prov och en hemuppgift. Det skriftliga provet består av en uppsättning frågor med fördefinierade svarsalternativ. Alla hjälpmedel är tillåtna under provet. Du kommer få två timmar på dig att besvara frågorna.

Du kommer också få den hemuppgift som ingår i slutexaminationen. Hemuppgiften består av en fråga som du ska besvara i en längre text (maximalt 2 sidor). Du kommer få en vecka på dig att lösa hemuppgiften.

Självstudier:

Varje kurstillfälle ska förberedas genom hemstudier där du förväntas läsa igenom såväl kursmaterial som för kurstillfället aktuell referenslitteratur.

Kursmål

Diplomeringskursen syftar till att förbereda dig i din roll som Dataskyddsombud eller annan ansvarig för dataskyddsfrågor. Du kommer att få en gedigen teoretisk grund och du kommer även att få öva på att praktiskt tillämpa det du lärt dig. Under diplomeringskursen får du även praktiska checklistor, konkreta tips och träning som du kan använda i din roll som Dataskyddsombud eller dataskyddsansvarig.

Efter diplomeringskursen har du:

 • Gedigen kunskap om dataskyddsförordningen.
 • Verktygen för att utföra ditt arbete som Dataskyddsombud.
 • Träning i tillämpning av regelverket.
 • Praktiska checklistor för ditt dagliga arbete.
 • Ett diplom på genomfört program.

Kursmetodik

Vi använder en interaktiv undervisningsmetod vilket syftar till att:

 • Befästa den teoretiska kunskapen genom praktiska tillämpningar
 • Uppmuntra deltagarna att delta i diskussioner
 • Skapa en atmosfär som gör ämnet roligt och intressant

Under kursen kommer du att delta olika aktiviteter som till exempel:

 • Diskussioner
 • Fallstudier
 • Kunskapsprov

Kursfakta

Pris: 25 500 kr (exkl. moms)

Hålltider: Se kursschema

Plats: Online (Cisco Webex)

Kurstimmar: 18 timmar

Nivå: Grundläggande

Föreläsare: Sebastian Arnoldt & Carina Sigridsson

Diplom: Diplom skickas till deltagarna efter genomförd kurs.

Övrigt: Kursen uppfyller Sveriges Advokatsamfunds Föreskrifter för att e-utbildning ska godkännas inom ramen för utbildningskravet för advokater. I dag kan 6 av de 18 timmarnas utbildningskrav för advokater avse e-utbildning. Vid överskott kan ytterligare 6 timmar tillgodoräknas för kommande år.

Kurstillfällen

Inga schemalagda kurstillfällen.

Visa intresse utan att göra en anmälan, så återkommer vi till dig med mer information när kursen är schemalagd.

Vanliga frågor

Kursen inkluderar kursmaterial. Kursmaterialet är i digital form och består av presentationsunderlag med både visade och icke visade bilder, exempel och övrigt referensmaterial.

Kursen ges online med hjälp av onlineverktyget Cisco Webex. För att du ska kunna studera på distans krävs att du har en dator med fast internetuppkoppling.

För att du ska kunna studera på distans krävs att du har en dator med fast internetuppkoppling. Vi kommer att använda Cisco Webex som onlineverktyg vilket kommer att ge dig möjlighet att göra inlägg, föra diskussioner och ställa frågor till föreläsarna. Du måste därför ha grundläggande kunskaper i IT och kunna använda en dator för att skriva texter, skicka e-post och söka på internet. Du kan under hela kursen kontakta oss för att få hjälp med IT-frågor om det verktyg vi använder. Vi kan tyvärr inte hjälpa dig med tekniska problem avseende din egen utrustning.

Kursen ges i seminarieform och antalet deltagare är begränsat till ca 20 personer för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågeställningar och diskutera de problem du har stött på i din verksamhet.

Ja, deltagarna uppmuntras att ställa frågor under kursen vilket skapar en givande diskussion för hela kursgruppen. Frågor kan även ställas under pauserna.

Ja, du kan ställa frågor till föreläsarna efter kursen via e-post.

Om du missar ett kurstillfälle så kan du få ta del av en videoinspelning av det aktuella tillfället. Videoinspelningen kommer att göras tillgänglig under en begränsad tidsperiod (en vecka). En extra administrationsavgift om 1 200 kr (exkl. moms) utgår för varje enskild videoinspelning.

Om du skulle bli underkänd på de skriftliga examinationsmomenten så har du möjlighet att göra ena eller båda testen igen. Om du behöver ytterligare tillfällen tillkommer en administrationsavgift om 1 200 kr (exkl. moms) per test.

Kursen riktar sig till dataskyddsombud, advokater, jurister, personuppgiftsansvariga, IT-personal, medlemmar i ledningsgruppen, verksamhetschefer, compliance officers, rådgivare samt andra som hanterar personuppgiftsfrågor inom privat och offentlig sektor.

Du behöver inga förkunskaper för att delta i kursen.

KURSFAKTA

Pris: 25 500 kr (exkl. moms)

Hålltider: Se schema

Plats: Online (Cisco Webex)

Kurstimmar: 18 timmar

Nivå: Grundläggande

Föreläsare: Sebastian Arnoldt & Carina Sigridsson

KURSTILLFÄLLEN

Inga schemalagda kurstillfällen.

Visa intresse utan att göra en anmälan, så återkommer vi till dig med mer information när kursen är schemalagd.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom dataskydd och personlig integritet.

Relaterat innehåll

Behöver du hjälp med dataskydd och integritet?