GDPR – Intensivkurs i dataskyddsförordningen (distans)

Behandling av personuppgifter är vanligt oavsett vilken typ av verksamhet du driver. Vare sig det gäller anställda, kunder eller personuppgifter som behandlas för någon annans räkning, är det viktigt att veta hur och när du får göra det. Risken för höga sanktionsavgifter gör det särskilt viktigt att bestämmelserna får genomslag i verksamheten, något som inte alltid är så lätt att genomföra i praktiken. Denna lärarledda distanskurs ger dig en grundlig genomgång av dataskyddsförordningen (GDPR) tillsammans med den svenska dataskyddslagen och hur regelverken påverkar din arbetsdag och din organisations rutiner.

Kursen behandlar de olika reglerna i dataskyddsförordningen och ökar din kunskap om hur din organisation ska kunna hantera personuppgifter på ett lagenligt sätt. Vi diskuterar regelverket ur ett juridiskt och ett tekniskt perspektiv, vilket ger dig en helhetsbild hur dataskyddsregelverket ska användas i nationella och internationella sammanhang. Du får också lära dig vad det innebär att vara personuppgiftsansvarig och hur ni exempelvis kan förebygga personuppgiftsincidenter för undvika straffavgifter och få era kunders och allmänhetens förtroende.

Kursen riktar sig till alla som kommer i kontakt med personuppgifter, oavsett om ni arbetar inom privat eller offentlig sektor. Genom att delta i kursen får du goda kunskaper i ämnet samt tips och råd på konkreta åtgärder du kan vidta i din organisation för att möta dataskyddsförordningens krav i praktiken.

Kursinnehåll

Under kursen går vi igenom de viktigaste reglerna i dataskyddsförordningen och den svenska dataskyddslagen. Vi tar också upp fallstudier, vägledande rättsavgöranden och beslut från Integritetsskyddsmyndigheten och andra tillsynsmyndigheter.

Efter kursen kan du besvara frågor som:

 • Vad är egentligen en personuppgift?
 • När behandlas personuppgifter?
 • Vad innebär särskilda kategorier av personuppgifter?
 • Vilka principer gäller för behandling av personuppgifter?
 • Vad innebär laglig behandling av personuppgifter och hur viktigt är detta?
 • Vilka är de nya formkraven på samtycke?
 • Vilka rättigheter har de registrerade?
 • När måste jag informera mina kunder om min personuppgiftsbehandling?
 • Vad innebär “rätten att bli glömd” och “dataportabilitet”?
 • Vad innebär principerna Privacy by Design och Privacy by Default?
 • Behöver jag föra ett register över min personuppgiftsbehandling?
 • När måste jag anmäla en personuppgiftsincident?
 • När måste jag göra en konsekvensbedömning?
 • När är det obligatoriskt att ha ett dataskyddsombud?
 • Vad gäller vid överföring av personuppgifter till tredjeland?
 • Vad ska beaktas vid användning av molntjänster?
 • Vad gäller vid privat användning av jobbmobiler och jobbdatorer?
 • Vilka befogenheter har Integritetsskyddsmyndigheten?
 • Hur länge får man spara kundregister och andra typer av personuppgifter?
 • Vilka avtal måste ingås vid anlitande av leverantörer?
 • Vad är skillnaden mellan en personuppgiftsansvarig och ett personuppgiftsbiträde?
 • Vad är skillnaden mellan avidentifierade och pseudonymiserade personuppgifter?
 • Vilka regler gäller för e-post?
 • Vilka är sanktionerna för de som inte följer regelverket?
Lärarledd distanskurs

Kursen ges online i realtid och passar dig som inte vill vara bunden till en specifik plats. Det ger dig större frihet att själv välja var och hur du vill ta del av kursen. Allt du behöver är en dator med fast internetuppkoppling.

För att du ska få maximal kvalitet i din utbildning och möjlighet att omsätta teori och verktyg i handling har vi begränsat antalet deltagare till maximalt 25 deltagare. Genom att kursen ges i realtid har du möjlighet att när som helst ställa frågor till kursledaren.

Våra kursledare har specialistkompetens inom svensk och internationell dataskyddslagstiftning och informationssäkerhet, samt lång erfarenhet från praktisk juridisk rådgivning inom den privata och offentliga marknaden.

Detaljer om kursen

Kursprogram

9.00-10.00 Pass I

Vi går igenom viktiga regelverk på dataskyddsområdet och beskriver utvecklingen mot ett harmoniserat europeiskt regelverk. Vi definierar begreppet behandling, inkluderat skillnaderna mellan strukturerad respektive ostrukturerad behandling, och innebörden av begreppet personuppgift.

Vi går också igenom de grundprinciper som gäller för behandling av personuppgifter och beskriver olika rättsliga grunder som krävs för att behandlingen ska vara tillåten. Särskilt fokus riktas mot de nya och ökade kraven på samtycke.

10.00-11.00 Pass II

Vi beskriver de registrerades rättigheter och vilka åtgärder som behöver vidtas för att rättigheterna ska kunna tillgodoses. Därutöver går vi igenom personuppgiftsansvarigas skyldigheter inkluderat nya krav på anmälan av personuppgiftsincidenter, konsekvensbedömningar och dataskyddsombud.

11.00-12.00 Pass III

Vi tittar närmare på reglerna för överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES inkluderat överföringar till USA med hjälp av standardavtal istället för Privacy Shield. Vi går också igenom tillsynsmyndigheternas roll, befogenheter och förfaranden inkluderat eventuella påföljder vid överträdelser.

Kursmål

Syftet med kursen är att ge dig en grundlig genomgång av reglerna i dataskyddsförordningen och diskuterar den dagliga hanteringen av personuppgifter i nationella och internationella sammanhang. Under kursen får du verktyg, konkreta tips och praktisk tillämpning av dataskyddsregelverket.

Som kursdeltagare får du:

 • Genomgång av dataskyddsförordningen och tillhörande regelverk.
 • Verktyg för att kartlägga och inventera befintlig personuppgiftsbehandling.
 • Fallstudier där du får öva på praktisk tillämpning av regelverket.
 • Praktiska checklistor för ditt dagliga arbete.
 • Möjlighet att diskutera de problem du stött på i din verksamhet.

Kursmetodik

Vi använder en interaktiv undervisningsmetod vilket syftar till att:

 • Befästa den teoretiska kunskapen genom praktiska tillämpningar
 • Uppmuntra deltagarna att delta i diskussioner
 • Skapa en atmosfär som gör ämnet roligt och intressant

Under kursen kommer du att delta olika aktiviteter som till exempel:

 • Fallstudier
 • Grupparbeten
 • Kunskapsprov

Kursfakta

Pris: 6 500 kr (exkl. moms)

Hålltider: 09.00-16.00

Plats: Online

Kurstimmar: 6 timmar

Nivå: Grundläggande

Föreläsare: Sebastian Berg & Carina Sigridsson

Intyg: Kursintyg skickas till deltagarna efter genomförd kurs (på begäran).

Övrigt: Kursen uppfyller Sveriges Advokatsamfunds Föreskrifter för att e-utbildning ska godkännas inom ramen för utbildningskravet för advokater. I dag kan 6 av de 18 timmarnas utbildningskrav för advokater avse e-utbildning. Vid överskott kan ytterligare 6 timmar tillgodoräknas för kommande år.

Kurstillfällen

17 MARS 2022

GDPR – Intensivkurs i dataskyddsförordningen (distans), 17 mars 2022, kl. 09.00-12.00, Online

4 500 kr (exkl. moms)

 

Vi lägger in ytterligare kurstillfällen på begäran (minst fem deltagare), kontakta oss på academy@techlaw.se

Anmälan

1-10 deltagare:

Boka direkt via vår webbplats. Allt du behöver göra är att fylla i dina uppgifter i vårt bokningsformulär skicka din anmälan genom att klicka på knappen “Skicka anmälan”.

Fler än 10 deltagare:

Är ni fler än 10 deltagare ber vi er kontakta oss på academy@techlaw.se.

Vanliga frågor

Kurspriset inkluderar kursmaterial. Kursmaterialet är i digital form och består av presentationsunderlag med både visade och icke visade bilder, exempel och övrigt referensmaterial.

Kursen ges online med hjälp av ett konferensverktyg. För att du ska kunna delta i kursen på distans krävs att du har en dator med fast internetuppkoppling.

För att du ska delta i kursen på distans krävs att du har en dator med fast internetuppkoppling. Vi kommer att använda ett konferensverktyg som kommer att ge dig möjlighet att göra inlägg, föra diskussioner och ställa frågor till kursledarna. Du måste därför ha grundläggande kunskaper i IT och kunna använda en dator för att skriva texter, skicka e-post och söka på internet. Du kan under hela kursen kontakta oss för att få hjälp med IT-frågor om det verktyg vi använder. Vi kan tyvärr inte hjälpa dig med tekniska problem avseende din egen utrustning.

Antalet deltagare är begränsat till ca 25 personer för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågeställningar och diskutera de problem du har stött på i din organisation.

Ja, deltagarna uppmuntras att ställa frågor under kursen vilket skapar en givande diskussion för hela kursgruppen. Frågor kan även ställas under pauserna.

Ja, du kan ställa frågor till kursledarna efter kursen via e-post.

Kursen riktar sig till alla medarbetare i organisationen, oavsett om ni arbetar inom privat eller offentlig sektor.

Du behöver inga förkunskaper för att delta i kursen.

KURSFAKTA

Pris: 4 500 kr (exkl. moms)

Hålltider: 09.00-12.00

Plats: Online

Kurstimmar: 3 timmar

Nivå: Grundläggande

Föreläsare: Sebastian Berg & Carina Sigridsson

KURSTILLFÄLLEN

17 MARS 2022

GDPR – Intensivkurs i dataskyddsförordningen (distans), 17 mars 2022, kl. 09.00-12.00, Online

4 500 kr (exkl. moms)

 

Vi lägger in ytterligare kurstillfällen på begäran (minst fem deltagare), kontakta oss på academy@techlaw.se

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom AI, personlig integritet och informationssäkerhet.