GDPR – Intensivkurs i dataskyddsförordningen (distans)

EU:s dataskyddsförordning (GDPR) tillsammans med den nya svenska dataskyddslagen började att tillämpas i maj 2018. Reglerna i den nya förordningen innebär en del praktiska skillnader för alla som behandlar personuppgifter. Exempelvis är den tidigare missbruksregeln som förenklade behandlingen av personuppgifter borttagen. Ibland är det dock möjligt att använda äldre praxis vid tolkningen av den nya.

Behandling av personuppgifter är vanligt oavsett vilken typ av verksamhet du driver. Vare sig det gäller anställda, kunder eller personuppgifter som behandlas för någon annans räkning, är det viktigt att veta hur och när du får göra det. Risken för höga sanktionsavgifter gör det särskilt viktigt att bestämmelserna får genomslag i verksamheten, något som inte alltid är så lätt att genomföra i praktiken.

Vi erbjuder dig en grundlig genomgång av reglerna i dataskyddsförordningen och diskuterar hur den dagliga hanteringen av personuppgifter har förändrats. Vi diskuterar förändringarna ur såväl ett juridiskt som ett tekniskt perspektiv, vilket ger dig en helhetsbild av det nya regelverket och vilka anpassningar och förändringar som behöver genomföras.

OBS! Med anledning EU-domstolens dom i mål C-311/18 (Schrems II-målet) kommer vi även titta närmare på vad beslutet innebär för företag, myndigheter och andra organisationer som vill överföra personuppgifter till USA och andra tredjeländer framöver. Läs mer om Schrems II-målet här.

Distanskurserna ges online i realtid och passar dig som inte vill vara bunden till en specifik plats. Det ger dig större frihet att själv välja var och hur du vill ta del av kursen. Allt du behöver är en dator med fast internetuppkoppling.

Våra kursledare har specialistkompetens inom svensk och internationell dataskyddslagstiftning och informationssäkerhet, samt lång erfarenhet från praktisk juridisk rådgivning inom den privata och offentliga marknaden.

Kursen riktar sig till alla som hanterar personuppgiftsfrågor inom såväl privat som offentlig sektor.

Kursinnehåll

Under kursen går vi igenom de viktigaste reglerna i dataskyddsförordningen och ger dig tips och råd på konkreta åtgärder för att möta kraven i praktiken. Vi tittar också på skillnaderna mellan dataskyddsförordningen och personuppgiftslagen samt tar upp fallstudier, vägledande rättsavgöranden och beslut från Datainspektionen.

Efter kursen kan du besvara frågor som:

 • GDPR – är det ett nödvändigt ont eller möjlig affärsnytta?
 • När behandlas egentligen personuppgifter?
 • Vad innebär särskilda kategorier av personuppgifter?
 • Vilka principer gäller för behandling av personuppgifter?
 • Vad innebär laglig behandling av personuppgifter och hur viktigt är detta?
 • Vilka är de nya formkraven på samtycke?
 • Vilka rättigheter har de registrerade?
 • När måste jag informera mina kunder om min personuppgiftsbehandling?
 • Vad innebär “rätten att bli glömd” och “dataportabilitet”?
 • Vad innebär principerna Privacy by Design och Privacy by Default?
 • Behöver jag föra ett register över min personuppgiftsbehandling?
 • När måste jag anmäla en personuppgiftsincident?
 • När måste jag göra en konsekvensbedömning?
 • När är det obligatoriskt att ha ett dataskyddsombud?
 • Vad gäller vid överföring av personuppgifter till tredjeland?
 • Vad ska beaktas vid användning av molntjänster?
 • Vad gäller vid privat användning av jobbmobiler och jobbdatorer?
 • Vilka befogenheter har Datainspektionen?
 • Hur länge får man spara kundregister och andra typer av personuppgifter?
 • Vilka avtal måste ingås vid anlitande av leverantörer?
 • Vad är skillnaden mellan en personuppgiftsansvarig och ett personuppgiftsbiträde?
 • Vad är skillnaden mellan avidentifierade och pseudonymiserade personuppgifter?
 • Vilka regler gäller för e-post?
 • Vilka är sanktionerna för de som inte följer regelverket?

Kursen har maximalt 20 deltagare för att du ska få maximal kvalitet i din utbildning och möjlighet att omsätta teori och verktyg i handling.

Under kursen möter du deltagare från olika branscher och företag på en neutral arena. Du får nya infallsvinklar och konstruktiva tips. Inför varje kurstillfälle ges du även möjlighet att skicka in dina frågeställningar på förhand, för att säkerställa att dina specifika frågor blir besvarade.

Detaljer om kursen

Kursprogram

Grunderna i dataskyddsförordningen

9.00-10.15 Pass I

Vi går igenom viktiga regelverk på dataskyddsområdet och beskriver utvecklingen mot ett harmoniserat europeiskt regelverk. Vi definierar begreppet behandling, inkluderat skillnaderna mellan strukturerad respektive ostrukturerad behandling, och innebörden av begreppet personuppgift.

10.00-10.15 Paus

10.15-12.00 Pass II

Vi går igenom de grundprinciper som gäller för behandling av personuppgifter och beskriver olika rättsliga grunder som krävs för att behandlingen ska vara tillåten. Särskilt fokus riktas mot de nya och ökade kraven på samtycke.

12.00-13.00 Lunch

Rättigheter, skyldigheter & tredjelandsöverföringar

13.00-15.00 Pass III

Vi beskriver de registrerades rättigheter och vilka åtgärder som behöver vidtas för att rättigheterna ska kunna tillgodoses. Därutöver går vi igenom personuppgiftsansvarigas skyldigheter inkluderat nya krav på anmälan av personuppgiftsincidenter, konsekvensbedömningar och dataskyddsombud.

15.10-15.15 Paus

15.15-16.00 Pass IV

Vi tittar på möjligheter för överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES inkluderat överföringar till USA med hjälp av standardavtal istället för Privacy Shield. Vi beskriver tillsynsmyndigheternas roll, befogenheter och förfaranden inkluderat eventuella påföljder vid överträdelser.

Kursmål

Syftet med kursen är att ge dig en grundlig genomgång av reglerna i dataskyddsförordningen och diskutera hur den dagliga hanteringen av personuppgifter har förändrats. Under kursen får du verktyg, konkreta tips och praktisk tillämpning av det nya regelverket.

Som kursdeltagare får du:

 • Genomgång av dataskyddsförordningen och tillhörande regelverk.
 • Verktyg för att kartlägga och inventera befintlig personuppgiftsbehandling.
 • Fallstudier där du får öva på praktisk tillämpning av regelverket.
 • Praktiska checklistor för ditt dagliga arbete.
 • Möjlighet att diskutera de problem du stött på i din verksamhet.

Kursmetodik

Vi använder en interaktiv undervisningsmetod vilket syftar till att:

 • Befästa den teoretiska kunskapen genom praktiska tillämpningar
 • Uppmuntra deltagarna att delta i diskussioner
 • Skapa en atmosfär som gör ämnet roligt och intressant

Under kursen kommer du att delta olika aktiviteter som till exempel:

 • Fallstudier
 • Grupparbeten
 • Kunskapsprov

Kursfakta

Pris: 6 500 kr (exkl. moms)

Hålltider: 09.00-12.00

Plats: Online

Kurstimmar: 6 timmar

Nivå: Grundläggande

Föreläsare: Sebastian Berg & Carina Sigridsson

Intyg: Kursintyg skickas till deltagarna efter genomförd kurs (på begäran).

Övrigt: Kursen uppfyller Sveriges Advokatsamfunds Föreskrifter för att e-utbildning ska godkännas inom ramen för utbildningskravet för advokater. I dag kan 6 av de 18 timmarnas utbildningskrav för advokater avse e-utbildning. Vid överskott kan ytterligare 6 timmar tillgodoräknas för kommande år.

Kurstillfällen

8 SEPTEMBER 2020

GDPR – Intensivkurs i dataskyddsförordningen (distans), 8 september 2020, kl. 09.00-16.00, Online

Vanliga frågor

Kurspriset inkluderar kursmaterial. Kursmaterialet är i digital form och består av presentationsunderlag med både visade och icke visade bilder, exempel och övrigt referensmaterial.

Kursen ges online med hjälp av ett konferensverktyg. För att du ska kunna studera på distans krävs att du har en dator med fast internetuppkoppling.

För att du ska kunna studera på distans krävs att du har en dator med fast internetuppkoppling. Vi kommer att använda ett konferensverktyg som kommer att ge dig möjlighet att göra inlägg, föra diskussioner och ställa frågor till föreläsarna. Du måste därför ha grundläggande kunskaper i IT och kunna använda en dator för att skriva texter, skicka e-post och söka på internet. Du kan under hela kursen kontakta oss för att få hjälp med IT-frågor om det verktyg vi använder. Vi kan tyvärr inte hjälpa dig med tekniska problem avseende din egen utrustning.

Kursen ges i seminarieform och antalet deltagare är begränsat till ca 20 personer för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågeställningar och diskutera de problem du har stött på i din verksamhet.

Ja, deltagarna uppmuntras att ställa frågor under kursen vilket skapar en givande diskussion för hela kursgruppen. Frågor kan även ställas under pauserna.

Ja, du kan ställa frågor till föreläsarna efter kursen via e-post.

Om du missar ett kurstillfälle så kan du få ta del av en videoinspelning av det aktuella tillfället. Videoinspelningen kommer att göras tillgänglig under en begränsad tidsperiod (en vecka). En extra administrationsavgift om 1 200 kr (exkl. moms) utgår för varje enskild videoinspelning.

Kursen riktar sig till dataskyddsombud, advokater, jurister, personuppgiftsansvariga, IT-personal, medlemmar i ledningsgruppen, verksamhetschefer, compliance officers, rådgivare samt andra som hanterar personuppgiftsfrågor inom privat och offentlig sektor.

Du behöver inga förkunskaper för att delta i kursen.

KURSFAKTA

Pris: 6 500 kr (exkl. moms)

Hålltider: 09.00-16.00

Plats: Online

Kurstimmar: 6 timmar

Nivå: Grundläggande

Föreläsare: Sebastian Berg & Carina Sigridsson

KURSTILLFÄLLEN

8 SEPTEMBER 2020

GDPR – Intensivkurs i dataskyddsförordningen (distans), 8 september 2020, kl. 09.00-16.00, Online

6 500 kr (exkl. moms)

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom dataskydd och personlig integritet.