GDPR – Dataskyddsarbete i praktiken (distans)

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) ska alla som behandlar personuppgifter bedriva ett systematiskt dataskyddsarbete. Detta innebär att den som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen måste kunna visa att bestämmelserna i dataskyddsförordningen följs och hur dessa är implementerade i den dagliga verksamheten. Men hur gör man detta i praktiken?

Vi erbjuder dig en fördjupande distanskurs där vi tittar närmare på den praktiska tillämpningen av dataskyddsförordningen. Under dagen går vi igenom exempel på hur du kan arbeta med revisioner, hur personuppgiftsincidenter ska hanteras och vad som gäller för konsekvensbedömningar avseende dataskydd. Vi ger också goda tips på hur du ska hålla dig uppdaterad om det senaste på dataskyddsområdet genom omvärldsbevakning, samt diskuterar en rad olika praktiska fall från tillsynsmyndigheter och domstolar.

Distanskurserna ges online i realtid och passar dig som inte vill vara bunden till en specifik plats. Det ger dig större frihet att själv välja var och hur du vill ta del av kursen. Allt du behöver är en dator med fast internetuppkoppling.

Våra kursledare har specialistkompetens inom svensk och internationell dataskyddslagstiftning och informationssäkerhet, samt lång erfarenhet från praktisk juridisk rådgivning inom den privata och offentliga marknaden.

Kursen riktar sig till samtliga som hanterar personuppgiftsfrågor inom privat och offentlig sektor.

Kursinnehåll

Under kursen går vi igenom de viktigaste reglerna i dataskyddsförordningen och ger dig tips och råd på hur du kan bedriva ett systematiskt dataskyddsarbete i praktiken.

Kursen bygger på en arbetsbok innehållandes över 150 olika dataskyddsaktiviteter som varje personuppgiftsansvarig behöver ta hänsyn till när personuppgifter behandlas i verksamheten. Arbetsboken har tagits fram baserat på den erfarenhet som föreläsarna själva samlat på sig i egenskap av dataskyddsombud för såväl stora som små verksamheter. Arbetsboken ingår i kursmaterialet och skickas ut till deltagarna i samband med kursstart.

Under kursen diskuteras en rad praktiska dataskyddsfrågor som till exempel revisioner, personuppgiftsincidenter, konsekvensbedömningar avseende dataskydd och arbete med omvärldsbevakning. Vi behandlar också olika fallstudier samt den senaste praxisen från EU-domstolen och olika tillsynsmyndigheter i Europa.

Efter kursen kommer du kunna:

 • Planera för ett strategiskt dataskyddsarbete
 • Granska efterlevnaden av dataskyddsförordningen
 • Systematiskt utvärdera och föreslå åtgärder för att förbättra verksamhetens arbete med dataskydd
 • Veta hur du ska bedriva löpande omväldsbevakning
 • Utveckla verksamhetens interna policys och rutiner för dataskydd
 • Ta fram granskningsplaner, riskanalyser och rapporter till styrelsen
 • Planera för stickprovskontroller i verksamheten
 • Genomföra internrevisioner av utvalda behandlingsområden
 • Sätta inhop en aktivitetskalender för ett löpande dataskyddsarbete
 • Ta fram en plan för hantering av personuppgiftsincidenter
 • Hantera pratiska vardagsproblem som kan uppkomma för dataskyddsombud och andra dataskyddsansvariga

Kursen har maximalt 20 deltagare för att du ska få maximal kvalitet i din utbildning och möjlighet att omsätta teori och verktyg i handling.

Under kursen möter du deltagare från olika branscher och företag på en neutral arena. Du får nya infallsvinklar och konstruktiva tips. Inför varje kurstillfälle ges du även möjlighet att skicka in dina frågeställningar på förhand, för att säkerställa att dina specifika frågor blir besvarade.

Detaljer om kursen

Kursprogram

Dataskyddsstrategier, omväldsbevakning & revisioner

9.00-10.00 Pass I

Vi titta närmare på några viktiga grunder för ett strategiskt dataskyddsarbete och vad man som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen måste kunna visa för tillsynsmyndigheter enligt bestämmelserna i dataskyddsförordningen. Vi sätter inhop en aktivitetskalender för ett löpande dataskyddsarbete och tittar på aktuella källor för omväldbevakning.

10.00-10.15 Paus

10.15-12.00 Pass II

Vi går igenom hur verksamheten kan utveckla interna policys och rutiner för dataskydd, samt ger tips och råd på hur dataskyddsarbetet kan följas upp genom till exempel pappersgranskningar och stickprovskontroller.

12.00-13.00 Lunch

Biträdesavtal, personuppgiftsincidenter & konsekvensbedömningar

13.00-15.00 Pass III

Vi tittar närmare på hur personuppgiftsbiträdesavtal kan hanteras i praktiken och diskuterar pratiska vardagsproblem som kan uppkomma för dataskyddsombud och andra dataskyddsansvariga.

15.00-15.15 Paus

15.15-16.00 Pass IV

Vi går exempel på hur du kan arbeta med dokumentering och uppföljning av personuppgiftsincidenter och konsekvensbedömningar avseende dataskydd, samt ger rekommendationer om du kan arbeta med detta uppgifter i praktiken.

Kursmål

Syftet med intensivkursen är att hjälpa alla som behandlar personuppgifter bedriva ett systematiskt dataskyddsarbete som lever upp till dataskyddsförordningens krav. Under kursen får du förrutom en omfattande arbetsbok olika verktyg och konkreta tips på hur du kan arbeta med bestämmelserna i dataskyddsförordningen.

Som kursdeltagare får du:

 • En arbetsmetod för ett systematiskt dataskyddsarbete.
 • En arbetsbok innehållandes över 150 dataskyddsaktiviteter.
 • Förslag på aktiviteter som måste genomföras i alla verksamheter.
 • Fallstudier där du får öva på praktisk tillämpning av regelverket.
 • Praktiska checklistor för ditt dagliga arbete.
 • Möjlighet att diskutera de problem du stött på i din verksamhet.

Kursmetodik

Vi använder en interaktiv undervisningsmetod vilket syftar till att:

 • Befästa den teoretiska kunskapen genom praktiska tillämpningar
 • Uppmuntra deltagarna att delta i diskussioner
 • Skapa en atmosfär som gör ämnet roligt och intressant

Under kursen kommer du att delta olika aktiviteter som till exempel:

 • Fallstudier
 • Grupparbeten
 • Brainstorming

Kursfakta

Pris: 6 500 kr (exkl. moms)

Hålltider: 09.00-12.00

Plats: Online

Kurstimmar: 6 timmar

Nivå: Avancerad

Föreläsare: Sebastian Berg & Carina Sigridsson

Intyg: Kursintyg skickas till deltagarna efter genomförd kurs (på begäran).

Övrigt: Kursen uppfyller Sveriges Advokatsamfunds Föreskrifter för att e-utbildning ska godkännas inom ramen för utbildningskravet för advokater. I dag kan 6 av de 18 timmarnas utbildningskrav för advokater avse e-utbildning. Vid överskott kan ytterligare 6 timmar tillgodoräknas för kommande år.

Kurstillfällen

15 SEPTEMBER 2020

GDPR – Dataskyddsarbete i praktiken (distans), 15 september 2020, kl. 09.00-16.00, Online

Vanliga frågor

Kurspriset inkluderar kursmaterial. Kursmaterialet är i digital form och består av presentationsunderlag med både visade och icke visade bilder, exempel och övrigt referensmaterial.

Kursen ges online med hjälp av ett konferensverktyg. För att du ska kunna studera på distans krävs att du har en dator med fast internetuppkoppling.

För att du ska kunna studera på distans krävs att du har en dator med fast internetuppkoppling. Vi kommer att använda ett konferensverktyg som kommer att ge dig möjlighet att göra inlägg, föra diskussioner och ställa frågor till föreläsarna. Du måste därför ha grundläggande kunskaper i IT och kunna använda en dator för att skriva texter, skicka e-post och söka på internet. Du kan under hela kursen kontakta oss för att få hjälp med IT-frågor om det verktyg vi använder. Vi kan tyvärr inte hjälpa dig med tekniska problem avseende din egen utrustning.

Kursen ges i seminarieform och antalet deltagare är begränsat till ca 20 personer för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågeställningar och diskutera de problem du har stött på i din verksamhet.

Ja, deltagarna uppmuntras att ställa frågor under kursen vilket skapar en givande diskussion för hela kursgruppen. Frågor kan även ställas under pauserna.

Ja, du kan ställa frågor till föreläsarna efter kursen via e-post.

Kursen riktar sig till dataskyddsombud, advokater, jurister, personuppgiftsansvariga, IT-personal, medlemmar i ledningsgruppen, verksamhetschefer, compliance officers, rådgivare samt andra som hanterar personuppgiftsfrågor inom privat och offentlig sektor.

För att kunna tillgodogöra sig kursen på bästa sätt förutsätts att du har grundläggande kunskaper om dataskyddsregelverket.

KURSFAKTA

Pris: 6 500 kr (exkl. moms)

Hålltider: 09.00-16.00

Plats: Online

Kurstimmar: 6 timmar

Nivå: Avancerad

Föreläsare: Sebastian Berg & Carina Sigridsson

KURSTILLFÄLLEN

15 SEPTEMBER 2020

GDPR – Dataskyddsarbete i praktiken (distans), 15 september 2020, kl. 09.00-16.00, Online

6 500 kr (exkl. moms)

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom dataskydd och personlig integritet.