GDPR – Dataskyddsarbete i praktiken (distans)

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) ska alla som behandlar personuppgifter bedriva ett systematiskt dataskyddsarbete. Detta innebär att den som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen måste kunna visa att bestämmelserna i dataskyddsförordningen följs och hur dessa är implementerade i den dagliga verksamheten. Men hur gör man detta i praktiken?

Under denna lärarledda distanskurs tittar vi närmare på den praktiska tillämpningen av dataskyddsförordningen och tillhörande regelverk på dataskyddsområdet. Kursen behandlar exempel på hur du kan arbeta med verksamhetens register över behandlingar, interna och externa revisioner, personuppgiftsincidenter och hur gränsdragningen mellan personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden ska göras i praktiken.

Kursen ger också förslag på vad du behöver tänka på vid anlitandet av personuppgiftsbiträden, särskilt molntjänstleverantörer, och hur du ska planera för gränsöverskridande personuppgiftsbehandlingar. Därutöver ger vi goda tips på hur du ska hålla dig uppdaterad om det senaste på dataskyddsområdet genom omvärldsbevakning, samt diskuterar en rad olika aktuella fall från tillsynsmyndigheter och domstolar.

Kursen riktar sig till alla som aktivt jobbar med personuppgifter, oavsett om ni arbetar inom privat eller offentlig sektor. Genom att delta i kursen får du fördjupande kunskaper i dataskyddsförordningen och tillhörande dataskyddslagstiftning, samt tips och råd på konkreta åtgärder du kan vidta i din organisation för att möta regelverkens krav i praktiken.

Kursinnehåll

Under kursen går vi igenom de viktigaste reglerna i dataskyddsförordningen och ger dig tips och råd på hur du kan bedriva ett systematiskt dataskyddsarbete som visar på organisationens ansvarsskyldighet i praktiken. Vi behandlar också olika fallstudier samt den senaste praxisen från EU-domstolen och olika tillsynsmyndigheter i Europa.

Efter kursen kommer du kunna:

 • Planera för ett strategiskt dataskyddsarbete
 • Granska efterlevnaden av dataskyddsförordningen
 • Systematiskt utvärdera och föreslå åtgärder för att förbättra verksamhetens arbete med dataskydd
 • Sätta inhop en aktivitetskalender för ett löpande dataskyddsarbete
 • Veta hur du ska bedriva löpande omväldsbevakning
 • Ha verktyg för att arbeta med verksamhetens register över behandlingar
 • Ta fram granskningsplaner, riskanalyser och rapporter till styrelsen
 • Planera för stickprovskontroller i verksamheten
 • Genomföra internrevisioner av utvalda behandlingsområden
 • Ta fram en plan för hantering av personuppgiftsincidenter
 • Hantera pratiska vardagsproblem som kan uppkomma för dataskyddsombud och andra dataskyddsansvariga
 • Skilja mellan personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden
 • Planera för gemensamt personuppgiftsansvar
 • Granska och revidera personuppgiftsbiträdesavtal
 • Planera för gränsöverskridande personuppgiftsbehandlingar
Lärarledd distanskurs

Kursen ges online i realtid och passar dig som inte vill vara bunden till en specifik plats. Det ger dig större frihet att själv välja var och hur du vill ta del av kursen. Allt du behöver är en dator med fast internetuppkoppling.

För att du ska få maximal kvalitet i din utbildning och möjlighet att omsätta teori och verktyg i handling har vi begränsat antalet deltagare till maximalt 25 deltagare. Genom att kursen ges i realtid har du möjlighet att när som helst ställa frågor till kursledaren.

Våra kursledare har specialistkompetens inom svensk och internationell dataskyddslagstiftning och informationssäkerhet, samt lång erfarenhet från praktisk juridisk rådgivning inom den privata och offentliga marknaden.

Detaljer om kursen

Kursprogram

9.00-12.00 Pass I

Dataskyddsstrategier, omväldsbevakning & register över behandling

Vi tittar närmare på några viktiga grunder för ett strategiskt dataskyddsarbete och vad man som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen måste kunna visa för tillsynsmyndigheter enligt bestämmelserna i dataskyddsförordningen. Vi sätter inhop en aktivitetskalender för ett löpande dataskyddsarbete och tittar på aktuella källor för omväldbevakning.

Vi går också igenom hur verksamheten kan utveckla interna policys och rutiner för dataskydd, samt ger tips och råd på hur du kan arbeta med verksamhetens register över behandlingar.

12.00-13.00 Lunch

13.00-16.00 Pass II

Revisioner, personuppgiftsincidenter & personuppgiftsansvar

Vi tittar närmare på hur dataskyddsarbetet kan följas upp genom till exempel pappersgranskningar och stickprovskontroller. Vi går också igenom exempel på hur du kan arbeta med dokumentering och uppföljning av personuppgiftsincidenter samt ger rekommendationer om du kan arbeta med detta uppgifter i praktiken.

Vi tittar också närmare på personuppgiftsansvaret i praktiken, särskilt vid användandet av molntjänster, samt ger tips och råd om hur verksamhetens kan arbeta med personuppgiftsbiträdesavtal. Därutöver diskuterar vi också pratiska vardagsproblem som kan uppkomma vid gemensamt personuppgiftsansvar, samt för dataskyddsombud och andra dataskyddsansvariga i verksamheten.

Kursmål

Syftet med kursen är att hjälpa alla som behandlar personuppgifter bedriva ett systematiskt dataskyddsarbete som lever upp till dataskyddsförordningens krav.

Som kursdeltagare får du:

 • En arbetsmetod för ett systematiskt dataskyddsarbete.
 • Förslag på aktiviteter som måste genomföras i alla verksamheter.
 • Fallstudier där du får öva på praktisk tillämpning av regelverket.
 • Praktiska checklistor för ditt dagliga arbete.
 • Möjlighet att diskutera de problem du stött på i din verksamhet.

Kursmetodik

Vi använder en interaktiv undervisningsmetod vilket syftar till att:

 • Befästa den teoretiska kunskapen genom praktiska tillämpningar
 • Uppmuntra deltagarna att delta i diskussioner
 • Skapa en atmosfär som gör ämnet roligt och intressant

Under kursen kommer du att delta olika aktiviteter som till exempel:

 • Fallstudier
 • Grupparbeten
 • Brainstorming

Kursfakta

Pris: 6 500 kr (exkl. moms)

Hålltider: 09.00-16.00

Plats: Online

Kurstimmar: 6 timmar

Nivå: Avancerad

Föreläsare: Sebastian Berg & Carina Sigridsson

Intyg: Kursintyg skickas till deltagarna efter genomförd kurs (på begäran).

Övrigt: Kursen uppfyller Sveriges Advokatsamfunds Föreskrifter för att e-utbildning ska godkännas inom ramen för utbildningskravet för advokater. I dag kan 6 av de 18 timmarnas utbildningskrav för advokater avse e-utbildning. Vid överskott kan ytterligare 6 timmar tillgodoräknas för kommande år.

Kurstillfällen

Inga schemalagda kurstillfällen.

Visa intresse utan att göra en anmälan, så återkommer vi till dig med mer information när kursen är schemalagd.

 

Vi lägger in ytterligare kurstillfällen på begäran (minst fem deltagare), kontakta oss på academy@techlaw.se

Anmälan

1-10 deltagare:

Boka direkt via vår webbplats. Allt du behöver göra är att fylla i dina uppgifter i vårt bokningsformulär skicka din anmälan genom att klicka på knappen “Skicka anmälan”.

Fler än 10 deltagare:

Är ni fler än 10 deltagare ber vi er kontakta oss på academy@techlaw.se.

Vanliga frågor

Kurspriset inkluderar kursmaterial. Kursmaterialet är i digital form och består av presentationsunderlag med både visade och icke visade bilder, exempel och övrigt referensmaterial.

Kursen ges online med hjälp av ett konferensverktyg. För att du ska kunna delta i kursen på distans krävs att du har en dator med fast internetuppkoppling.

För att du ska delta i kursen på distans krävs att du har en dator med fast internetuppkoppling. Vi kommer att använda ett konferensverktyg som kommer att ge dig möjlighet att göra inlägg, föra diskussioner och ställa frågor till kursledarna. Du måste därför ha grundläggande kunskaper i IT och kunna använda en dator för att skriva texter, skicka e-post och söka på internet. Du kan under hela kursen kontakta oss för att få hjälp med IT-frågor om det verktyg vi använder. Vi kan tyvärr inte hjälpa dig med tekniska problem avseende din egen utrustning.

Antalet deltagare är begränsat till ca 25 personer för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågeställningar och diskutera de problem du har stött på i din organisation.

Ja, deltagarna uppmuntras att ställa frågor under kursen vilket skapar en givande diskussion för hela kursgruppen. Frågor kan även ställas under pauserna.

Ja, du kan ställa frågor till kursledarna efter kursen via e-post.

Kursen riktar sig till alla som aktivt jobbar med personuppgifter i organisationen, oavsett om ni arbetar inom privat eller offentlig sektor.

För att kunna tillgodogöra sig kursen på bästa sätt förutsätts att du har grundläggande kunskaper om dataskyddsregelverket.

KURSFAKTA

Pris: 6 500 kr (exkl. moms)

Hålltider: 09.00-16.00

Plats: Online

Kurstimmar: 6 timmar

Nivå: Avancerad

Föreläsare: Sebastian Berg & Carina Sigridsson

KURSTILLFÄLLEN

Inga schemalagda kurstillfällen.

Visa intresse utan att göra en anmälan, så återkommer vi till dig med mer information när kursen är schemalagd.

 

Vi lägger in ytterligare kurstillfällen på begäran (minst fem deltagare), kontakta oss på academy@techlaw.se

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom AI, personlig integritet och informationssäkerhet.