Italien: Policoro kommun bötfälls med 26 000 euro för bristande information om kamerabevakning

Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt Policoro kommun med 26 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en registrerad lämnat in ett klagomål till Garante. Enligt klagomålet har Policoro kommun använt kamerabevakningssystem i strid med gällande dataskyddsregler. Klaganden hävdade bland annat att skyltarna som informerade allmänheten om användningen av kamerabevakningen inte var tillräckligt uppsatta och att det saknades tillräcklig information om övervakningen på skyltarna.

Mot bakgrund av ovanstående konstaterade Garante att Policoro kommun behandlat personuppgifter genom kamerabevakning samtidigt som de registrerade inte fått tillräcklig information om behandlingen, vilket strider mot artiklarna 5.1 (a), 12 och 13 GDPR. Garante förklarade dessutom att kommunen inte fastställt maximala lagringstider för de bilder som tagits med hjälp av kamerorna i syfte att bekämpa olaglig nedskräpning.

Garante ansåg därför att kommunens behandling av personuppgifter varit olaglig, eftersom den inte följt principerna om laglighet, korrekthet och öppenhet enligt artikel 5.1 (a) GDPR, principen om lagringsminimering enligt artikel 5.1 (e) GDPR, principen om ansvarsskyldighet enligt artikel 5.2 GDPR tillsammans med artikel 24 GDPR, och att kommunen inte lämnat tillräcklig information om behandlingen av personuppgifter för att informera de registrerade.

Med tanke på principen om ansvarsskyldighet och i enlighet med principen om lagringsminimering ansåg Garante följaktligen att Policoro kommun borde ha fastställt de maximala lagringstiderna för kamerabevakningsmaterial för varje eftersträvat behandlingsändamål och på ett adekvat sätt beskrivit de val som gjorts i detta avseende.

Garante ansåg dessutom att Policoro kommun, genom att ge sitt dataskyddsombud befogenhet att bistå kommunen i förfarandet inför Garante, placerat dataskyddsombudet i en intressekonflikt vilket strider mot artikel 38.6 GDPR.

Mot denna bakgrund bötfällde Garante Policoro kommun med 26 000 euro. Garante ålade också kommunen att inom 30 dagar efter delgivningen av beslutet fastställa den maximala lagringstiden för kamerabevakningsmaterialet på grundval av de ändamål som eftersträvas med systemet och att ge berörda parter lämplig information om behandlingen av personuppgifter.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 12 GDPR, art. 13 GDPR, art. 24 GDPR, art. 38 GDPR

Sanktionsavgift: 26 000 euro

Mottagare: Policoro kommun

Beslutsnummer: 9794895

Beslutsdatum: 2022-06-09

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.