Italien: Orte kommun bötfälls med 20 000 euro för olaglig kamerabevakning vid sopstationer

Den italienska dataskyddsmyndigheten Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt Orte kommun med 20 000 euro för överträdelse av artiklarna 5.1 (a) och (e), 5.2, 12.1, 13, 25 och 37.7 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att den italienska kommunen Orte placerat ut flera bevakningskameror för att bekämpa olaglig avfallshantering. En person, som misstänkt att han hade fångats av kamerorna, anmälde kamerabevakningen till Garante.

Garante upptäckte under sin utredning att Orte kommun tagit kamerorna i bruk på prov utan att först utfärda riktlinjer för användningen av kamerorna och hur en korrekt behandling av de registrerades personuppgifter skulle säkerställas. Orte kommun kunde därför inte bevisa att kommunen respekterat principerna för behandling av personuppgifter vid användning av kamerorna enligt principen om personuppgiftsansvarigas ansvarsskyldighet enligt artikel 5.2 GDPR. Orte kommun hade till exempel underlåtit att fastställa och dokumentera lagringstiderna för de inspelningar som gjordes av kamerorna.

Enligt Garante har Orte kommun inte heller informerat de registrerade om behandlingen av deras personuppgifter i samband med övervakningen, genom att sätta upp informationsskyltar i det område som täcktes av kamerorna eller genom att ge fullständig information till de registrerade på något annat sätt, till exempel via kommunens webbplats. Därutöver har Orte kommun inte lämnat direkta kontaktuppgifter till sitt dataskyddsombud, utan istället angett två allmänna e-postadresser i kommunen som kontaktuppgifter.

Mot denna bakgrund konstaterade Garante att Orte kommun olagligt hade behandlat de registrerades uppgifter och brutit mot principen om laglighet, korrekthet och öppenhet enligt artikel 5.1 (a) GDPR och principen om lagringsminimering enligt artikel 5.1 (e) GDPR. Garante konstaterade vidare att Orte kommun inte informerat de registrerade om behandlingen av deras personuppgifter enligt artiklarna 12.1 och 13 GDPR, eller vidtagit åtgärder för att uppfylla kraven på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard enligt artikel 25 GDPR. Slutligen konstaterade Garante att Orte kommun inte offentliggjort dataskyddsombudets kontaktuppgifter och meddelat dessa till tillsynsmyndigheten enligt artikel 37.7 GDPR.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 12 GDPR, art. 13 GDPR, art. 25 GDPR, art. 37 GDPR

Sanktionsavgift: 20 000 euro

Mottagare: Orte kommun

Beslutsnummer: 9773950

Beslutsdatum: 2022-04-07

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.