Search
Close this search box.

Italien: GEDI News Network bötfälls med 30 000 euro för olaglig spridning av personuppgifter

Den italienska dataskyddsmyndigheten, Garante per la protezione dei dati personali (Garante), har bötfällt GEDI News Network S.p.A. med 30 000 euro för brott mot artikel 5.1 (a) i dataskyddsförordningen (GDPR) samt artiklarna 137.3 och 139 i personuppgiftslagen med bestämmelser för att anpassa den nationella lagstiftningen till GDPR (nedan kallad kodexen) samt artiklarna 6 och 10 i den etiska koden om behandling av personuppgifter i samband med journalistisk verksamhet (nedan kallad den etiska kodexen).

Av beslutet framgår att Garante den 23 december 2020 tagit emot ett klagomål om att GEDI News Network publicerat en nyhetsartikel som innehöll personuppgifter om den klagande, som skadats allvarligt på jobbet, inklusive identifikationsuppgifter, uppgifter om den brottmålsrättegång som rörde händelsen och uppgifter om den ersättning som arbetsgivarens försäkring betalat ut till honom. Mot bakgrund av detta uppmanade Garnate GEDI News Network att lämna sina synpunkter i ärendet, varefter Garante den 11 juni 2021 underrättade företaget om att ett förfarande för att vidta åtgärder enligt artikel 58.2 GDPR inletts.

Enligt Garante var nyhetsartikeln i fråga inte förenlig med artiklarna 137.3 och 139 i kodexen eller med artiklarna 6 och 10 i den etiska kodexen. Garnate konstaterade bland annat att artikeln innehöll onödiga och överdrivna personuppgifter om den klagande, vilket lett till att allmänheten fått kännedom om dennes historia. Garante ansåg att efterlevnaden av de ovannämnda bestämmelserna är ett väsentligt villkor för att behandlingen av personuppgifter ska vara laglig och rättvis, och att den behandlingen av personuppgifterna i fråga därför stred mot artikel 5.1 a GDPR.

Mot bakgrund av ovanstående utdömde Garante en administrativ sanktionsavgift på 30 000 euro. Vid fastställandet av sanktionsavgiften framhöll Garante att myndigheten som försvårande omständigheter tog hänsyn till den skada som åsamkats den klagandes integritet och konfidentialitet, de negativa effekterna av behandlingen på hans personliga sfär och det faktum att GEDI News Network redan tidigare varit inblandad i liknande klagomål inför myndigheten. Som förmildrande omständigheter ansåg Garante behovet av att balansera den klagandes rättigheter med rätten till press- och informationsfrihet och det faktum att händelsen hade offentliggjorts av den klagande på sociala medier.

Utöver ovannämnda sanktionsavgift förbjöd Garante GEDI News Network att behandla den klagandes personuppgifter ytterligare och beordrade att beslutet skulle offentliggöras på myndighetens webbplats som en kompletterande sanktion.

Slutligen konstaterade Garante att GEDI News Network har rätt att lösa tvisten genom att inom 30 dagar betala ett belopp som motsvarar hälften av den utdömda påföljden och att överklaga beslutet inom samma tidsfrist.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 137  kodexen, art. 139 kodexen, art. 6 etiska kodexen, art. 10 etiska kodexen

Sanktionsavgift: 30 ooo euro

Mottagare: GEDI News Network S.p.A.

Beslutsnummer: 9720498

Beslutsdatum: 2021-09-16

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.