Italien: Acqua Novara.VCO bötfälls med 20 000 euro för olaglig behandling i samband med rapportering av visselblåsarrapporter

Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt Acqua Novara.Vco S.P.A med 20 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR) och artikel 2-ter i kodexen om skydd av personuppgifter, innehållande bestämmelser för att anpassa den nationella lagstiftningen till GDPR (kodexen). Beslutet har fattats i samband med ett separat beslut som utfärdats mot Clio S.r.l..

Av beslutet framgår att Garante genomfört en granskning avseende några av de mest använda applikationerna för hantering av visselblåsarrapporter. Under granskningarna har Garante konstaterat att Clio levererar och förvaltar en applikation som används för insamling och hantering av visselblåsarrapporter för olika offentliga och privata enheters räkning, däribland Acqua Novara.VCO.

På grundval av de uppgifter som framkommit under granskningen konstaterade Garante att Acqua Novara.VCO behandlat personuppgifter om anställda och andra berörda parter genom att använda Clios applikation för insamling och hantering av visselblåsarrapporter och att de gjort följande:

  • Underlåtit att reglera förhållandet med Clio och därmed brutit mot artikel 28 GDPR.
  • Gjort uppgifter om visselblåsarrapporter tillgängliga för Clio i avsaknad av en lämplig rättslig grund, vilket lett till en överträdelse av artiklarna 5.1 (a) och 6 GDPR och artikel 2-ter i kodexen.
  • Underlåtit att meddela Garante namnet på företagets dataskyddsombud, vilket strider mot artikel 37.7 GDPR.

Med hänsyn till de konstaterade överträdelserna ålade Garante Acqua Novara.VCO böter på 20 000 euro. Garante noterade att myndigheten fastställt bötesbeloppet med hänsyn till bland annat det faktum att Acqua Novara.VCO snabbt vidtagit åtgärder för att avhjälpa bristerna.

Garante ålade därför Acqua Novara.VCO att betala ovannämnda böter och beordrade samtidigt att beslutet skulle offentliggöras på myndighetens webbplats som en kompletterande påföljd.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR, art. 28 GDPR, art. 37 GDPR

Sanktionsavgift: 20 000 euro

Mottagare: Acqua Novara.Vco S.P.A

Beslutsnummer: 9813326

Beslutsdatum: 2022-07-21

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.