Frankrike: Operatören RATP bötfälls med 400 000 euro för överträdelse av grundprinciper i GDPR

Den franska dataskyddsmyndigheten Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) har bötfällt Régie autonome des transports parisiens (RATP), en operatör som tillhandahåller kollektivtrafik i Paris, med 400 000 euro för överträdelse av artiklarna 5.1 (c), 5.1 (e), 5.2 och 32 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att CNIL tagit emot ett klagomål i maj 2020 från ett fackförbund där det hävdades att antalet strejkdagar som personal utövat under sin anställning hos RATP funnits med i filer som användes för att förbereda befordringsbeslut. CNIL genomförde därefter undersökningar på flera av RATP:s busscentraler. Undersökningarna ledde till att företagets praxis avseende behandlingen av anställdas personuppgifter bekräftades på tre olika busscentraler.

Enligt CNIL bör akter som används för att utvärdera prestationer och befordringsmöjligheter endast innehålla de uppgifter som är nödvändiga för att utvärdera de anställda. CNIL betonar att det är tillräckligt att ange det totala antalet frånvarodagar utan att gå in på detaljer och särskilja de dagar som är förknippade med utövandet av anställdas strejkrätt.

RATP:s användning av uppgifter om anställdas strejkdagar är enligt CNIL inte nödvändig för ändamålen med personuppgiftsbehandlingen varför RATP brutit mot principen om uppgiftsminimering enligt artikel 5.1 (c) GDPR. CNIL konstaterade vidare att RATP lagrat många av sina anställdas uppgifter på ett överdrivet sätt då företaget sparat uppgifter om anställdas prestationer och befordringsmöjligheter i mer än tre år efter företagets beslut om befordring, trots att uppgifterna endast skulle sparas i 18 månader efter det att besluten fattats, varför RATP brutit mot principen om lagringsminimering artikel 5.1 (e) GDPR.

CNIL konstaterade vidare att RATP inte gjort tillräcklig åtskillnad mellan anställdas behörighetsnivåer, vilket medfört att fler anställda än nödvändigt fått tillgång till vissa uppgifter. CNIL drog därför slutsatsen att RATP inte uppfyllde sina skyldigheter att implementera lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en skyddsnivå som är lämplig i förhållande till risken med behandlingen enligt artikel 32 GDPR.

Mer information

Myndighet: Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL)

Land: Frankrike

Lagrum: Art. 5  GDPR, art. 32 GDPR

Sanktionsavgift: 400 ooo euro

Mottagare: Régie autonome des transports parisiens (RATP)

Beslutsnummer: SAN-2021-019

Beslutsdatum: 2021-10-29

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.