Finland: Suomen Avainsanat bötfälls med 23 000 euro för överträdelser av registrerades rättigheter i samband med tillhandahållande av samtalsinspelningar

Tietosuojavaltuutetun toimisto (Dataombudsmannens byrå) har bötfällt Suomen Avainsanat Oy med 23 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Sanktionsnämnden vid Dataombudsmannens byrå har bötfällt Finnish Business Register, som upprätthåller en företagskatalog, en administrativ påföljdsavgift på 23 000 euro. Finnish Business Register hade underlåtit att tillhandahålla samtalsinspelningar till de personer som begärt dem i enlighet med dataskyddsreglerna. Finnish Business Register hade inte heller följt en tidigare uppmaning från biträdande dataombudsmannen att anpassa sin verksamhet till lagen.

Av beslutet framgår att Dataombudsmannens byrå inlett en utredning mot Suomen Avainsanat, som upprätthåller en företagskatalog, efter flera klagomål som inkommit till myndigheten under åren 2019-2022. Privata näringsidkare som klagat till Dataombudsmannens byrå berättade att de hade fått en faktura efter ett försäljningssamtal med Suomen Avainsanat och att de därför begärt en inspelning av samtalet. Suomen Avainsanat hade försett några av näringsidkarna med en skriftlig sammanfattning av samtalen, men enligt de klagande återspeglade sammanfattningarna inte innehållet i försäljningssamtalen.

Dataombudsmannens byrå konstaterade att den sammanfattning som Suomen Avainsanat tillhandahållit inte kan betraktas som en kopia av det ursprungliga innehållet i samtalet i den mening som avses i dataskyddsförordningen. Suomen Avainsanat måste enligt Dataombudsmannens byrå utöva den registrerades rätt till tillgång genom att tillhandahålla en kopia av de personuppgifter som företaget behandlar. Kopian kan också tillhandahållas i en annan form än originalet, förutsatt att den innehåller all begärd information och är fullständig.

Dataombudsmannens byrå påminde om att syftet med rätten till tillgång är att göra det möjligt för en person att fastställa vilka uppgifter som behandlas av en personuppgiftsansvarig. Rätten till tillgång är enligt Dataombudsmannens byrå i synnerhet nödvändig för att den enskilde vid behov ska kunna utöva sina övriga rättigheter enligt GDPR.

Dataombudsmannens byrås utredning visade att Suomen Avainsanats etablerade praxis lett till att den registrerades rätt till tillgång till samtalsregister inte genomförts i enlighet med gällande rätt. Dataombudsmannens byrå har redan år 2022 gett bolaget anvisningar om att den kopia som ges med stöd av rätten till insyn ska motsvara innehållet i samtalsinspelningen. Behandlingen av personuppgifter är vidare en central del av Suomen Avainsanats kärnverksamhet, eftersom företagskatalogen bland annat innehåller personuppgifter om privata näringsidkare.

Påföljden baserades bland annat på Suomen Avainsanats underlåtenhet att följa ett tidigare föreläggande från Dataombudsmannens byrå. I mars 2021 konstaterade Dataombudsmannens byrå att tillhandahållandet av möjligheten att lyssna på ett samtal inte kan vara det enda sättet att utöva rätten till tillgång och beordrade Suomen Avainsanat att rätta till sina åtgärder. Trots föreläggandet införde Suomen Avainsanat inte något annat sätt att tillhandahålla samtalsinspelningar i enlighet med dataskyddsförordningen.

Suomen Avainsanat underlät också att informera Dataombudsmannens byrå om de åtgärder som företaget skulle vidta för att följa myndighetens föreläggande. Dataombudsmannens byrå ansåg därför att Suomen Avainsanats överträdelser var avsiktliga och omfattande.

Mer information

Myndighet: Tietosuojavaltuutetun toimisto (Dataombudsmannens byrå)

Land: Finland

Lagrum: Art. 12 GDPR, art. 15 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 23 000 euro

Mottagare: Suomen Avainsanat Oy

Beslutsnummer: 8422/161/2021

Beslutsdatum: 2023-07-06

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.