Finland: Klinik bötfälls med 5 000 euro för brister i genomförandet av den registrerades rättigheter

Den finska dataskyddsmyndigheten Tietosuojavaltuutetun toimisto (Dataombudsmannens byrå) har bötfällt en klinik med 5 000 euro för överträdelse av artiklarna 5.1 (a), 12.1-4, 13.1-2, 15.1, 15.3 och 25 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en av klinikens kunder lämnat in ett klagomål till Dataombudsmannens byrå över att han inte fått tillgång till sina medicinska journaler från kliniken efter en begäran om tillgång. Dataombudsmannens byrå konstaterade efter en granskning av ärendet att kliniken inte gett den klagande rätt att få tillgång till hans uppgifter enligt dataskyddsförordningen. Kliniken har enligt Dataombudsmannens byrå inte heller angett skälet till begränsningen.

Därutöver har kliniken enligt Dataombudsmannens byrå underlåtit att på ett adekvat sätt informera den klagande om behandlingen av hans personuppgifter. Dataombudsmannens byrå påpekar särskilt att kliniken inte informerat sina kunder om i vilken utsträckning de agerat som personuppgiftsansvarig för de patientuppgifter som genererats i verksamheten.

Dataombudsmannens byrå ansåg mot bakgrund av detta att kliniken brutit mot dataskyddsförordningen och beordrade företaget att anpassa sina rutiner för att informera registrerade och upprätthålla deras rättigheter i linje gällande dataskyddsregler. Kliniken fick även en administrativ sanktionsavgift på 5 000 euro då företagets arbetssätt varit systematisk, långvarig och drabbat ett stort antal registrerade.

Du kan läsa pressmeddelandet här och beslutet här, båda endast tillgängliga på finska.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.