Finland: Klinik bötfälls med 5 000 euro för brister i genomförandet av den registrerades rättigheter

Tietosuojavaltuutetun toimisto (Dataombudsmannens byrå) har bötfällt en klinik med 5 000 euro för överträdelse av artiklarna 5.1 (a), 12.1-4, 13.1-2, 15.1, 15.3 och 25 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en av klinikens kunder lämnat in ett klagomål till Dataombudsmannens byrå över att han inte fått tillgång till sina medicinska journaler från kliniken efter en begäran om tillgång. Dataombudsmannens byrå konstaterade efter en granskning av ärendet att kliniken inte gett den klagande rätt att få tillgång till hans uppgifter enligt dataskyddsförordningen. Kliniken har enligt Dataombudsmannens byrå inte heller angett skälet till begränsningen.

Därutöver har kliniken enligt Dataombudsmannens byrå underlåtit att på ett adekvat sätt informera den klagande om behandlingen av hans personuppgifter. Dataombudsmannens byrå påpekar särskilt att kliniken inte informerat sina kunder om i vilken utsträckning de agerat som personuppgiftsansvarig för de patientuppgifter som genererats i verksamheten.

Dataombudsmannens byrå ansåg mot bakgrund av detta att kliniken brutit mot dataskyddsförordningen och beordrade företaget att anpassa sina rutiner för att informera registrerade och upprätthålla deras rättigheter i linje gällande dataskyddsregler. Kliniken fick även en administrativ sanktionsavgift på 5 000 euro då företagets arbetssätt varit systematisk, långvarig och drabbat ett stort antal registrerade.

Mer information

Myndighet: Tietosuojavaltuutetun toimisto (Dataombudsmannens byrå)

Land: Finland

Lagrum: Art. 5  GDPR, art. 12 GDPR, art. 13 GDPR, art. 15 GDPR, art. 25 GDPR

Sanktionsavgift: 5 000 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: 8493/161/21

Beslutsdatum: 2021-12-16

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.