Finland: 16 000 euro i böter för underlåtenhet att genomföra en konsekvensbedömning

Den finska dataskyddsmyndigheten Tietosuojavaltuutetun toimisto (“Dataombudsmannens byrå”) har beslutat att vattenförsörjnings- och vattenförvaltningsföretaget Kymen Vesi Oy ska betala böter på 16 000 euro då företaget underlåtit att genomföra en konsekvensbedömning avseende dataskydd och då de inte uppfyllt kraven på Privacy by Design och Privacy by Default.

Kagomålet till tillsynsmyndigheten kom från en privatperson och gällde fråga om behandling av anställdas lokaliseringsdata vid användning av Kymen Vesis fordon. Kymen Vesi använde lokaliseringsdata för att övervaka de anställdas arbetstid.

När det gäller Privacy by Design och Privacy by Default anser tillsynsmyndigheten att Kymen Vesi inte lyckats med att integrera nödvändiga skyddsåtgärder för att uppfylla kraven i GDPR, eftersom företaget inte genomfört en konsekvensbedömning avseende dataskydd innan den berörda behandlingen faktiskt påbörjats.

Tillsynsmyndigheten betonade i sitt beslut att en personuppgiftsansvarig måste genomföra en konsekvensbedömning avseende dataskydd när behandlingen sannolikt resulterar i hög risk för de registrerades rättigheter och friheter. Kymen Vesi borde således ha genomfört en konsekvensbedömning avseende dataskydd eftersom behandlingen av lokaliseringsdata rörde registrerade personer i en utsatt position (anställda) och då uppgifterna användes för systematisk övervakning av registrerade. Med hänvisning till kriterielistan i WP29-riktlinjer för konsekvensbedömning avseende dataskydd och vid fastställande av om en behandling sannolikt kommer att leda till hög risk, uppfyllde den behandling som utförts av Kymen Vesi tre av kriterierna (bearbetning av lokaliseringsdata, registrerade personer i sårbar position och systematisk övervakning av registrerade) när det vanligtvis redan krävs en konsekvensbedömning avseende dataskydd när två av kriterierna är uppfyllda.

Det finns i dagsläget ingen information om huruvida Kymen Vesi kommer att överklaga beslutet.

Ta del av den finska tillsynsmyndighetens beslut, endast tillgänglig på finska, här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.