Har du full koll på effekterna av dataskyddsförordningen (GDRP)? Att effektivisera, utveckla och uppnå regelefterlevnad i verksamheten kräver kontroll. Vi ger dig svar på frågan om ni gör rätt saker på rätt sätt.

Vad är internrevision?

En internrevision genomlyser hela verksamhetens dataskyddsarbete och ger styrelse och ledning en balanserad bild av hur väl processer och rutiner fungerar. Eftersom en internrevision utvärderar nuläge och föreslår åtgärder för att öka effektiviteten inom ledningsprocesser, riskhantering, intern styrning och kontroll bidrar den till att organisationen uppnår regelefterlevnad mer effektivt och att resultatet därmed ökar. En internrevision ger dig helt enkelt trygghet och bättre kontroll över verksamheten.

Under en internrevision kan vi exempelvis hjälpa dig med att:

  • Systematiskt utvärdera och föreslå åtgärder för att förbättra effektiviteten i dataskyddsarbetet
  • Ta fram en oberoende utvärdering av specifika områden 
  • Stärka internrevisionen avseende resurs och kompetens
  • Utveckla internrevisionens strukturer och verktyg
  • Genomföra utbildningsinsatser inom internrevisionsmetodik och riskutvärdering

Varför ska jag genomföra en internrevision?

Den som behandlar personuppgifter ansvarar för att principerna om personuppgiftsbehandling följs och måste kunna visa på vilket sätt man följer dem. Det finns flera sätt att visa detta, till exempel genom att ha tydlig information till de registrerade, att dokumentera de behandlingar som pågår i organisationen och de överväganden man har gjort samt att ha dokumenterade interna riktlinjer för dataskyddet.

Hur fungerar en internrevision?

Inget uppdrag är det andra likt. Vi utgår alltid från de specifika målen i den verksamhet som ska granskas och de risker som föreligger där. Vår metodik harmonierar med gällande krav och är lätt att anpassa till vitt skilda förutsättningar.

Hur kan vi hjälpa dig?  

Vi arbetar med komplexa dataskyddsfrågor och hjälper både privata och offentliga aktörer med internrevisioner avseende dataskydd som lever upp till kraven i dataskyddsförordningen.  

Du är välkommen att höra av dig till oss för råd om vad du behöver göra för att säkerställa efterlevnaden av dataskyddsförordningen. 

 

Vanliga frågor

Kontakta oss

Relaterad expertis

Back to top