Informationssäkerhet

Nyckeln till en väl fungerande verksamhet är tillgång till rätt information vid rätt tillfälle. Det största värdet uppnås genom att vara förberedd och bygga in säkerhet och kvalitet redan från början.

Med nya regler som dataskyddsförordningen (GDPR), lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS), säkerhetsskyddslagen samt ändringar i cookiereglerna i lagen om elektronisk kommunikation ökar fokus på integritets- och informationssäkerhetsfrågor i samhället behöver alla typer av verksamheter säkerställa att de nya reglerna verkligen följs.

Kvalificerad rådgivning

Som specialister på informationssäkerhet, IT-säkerhet och juridik hjälper vi dig att minimera risker kopplade till säkerhet och att efterleva regulatoriska krav. Vi arbetar med allt från ledningsfrågor till detaljerade tekniska frågor, är vara vid att leda projekt och kan ge kreativa och konkreta råd kring hur till exempel informationssäkerhet och digitalisering ska hanteras.

Vår rådgivning omfattar särskilt följande:

 • Rättsliga krav på informationssäkerhet.
 • Tillämpning av lagar, förordningar och aktuella standarder.
 • Upprättande av interna processer för informationshantering.
 • Dataskydd och sekretess (GDPR).
 • Informationsklassning och åtgärder för säker hantering av informationstillgångar.
 • Riskanalyser och riskhantering.
 • Ledning och styrning av informationssäkerhet.
 • Etablering av ledningssystem för informationssäkerhet (LIS).
 • Åtgärder för samhällskritiska och digitala tjänster (NIS).
 • Säkerhetsskyddsanalyser.
 • Utredning av säkerhetsincidenter.
 • Identitetshantering och behörighetsstyrning.
 • Kravställning och upphandling baserad på informationsklassning.
 • Framtagande av styrdokument.
 • Säkerhetsgranskning och revision.

Vi har lång erfarenhet av att assistera vid kontakter med relevanta tillsynsmyndigheter som Integritetsskyddsmyndigheten, Post- och telestyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Finansinspektionen och andra myndigheter som övervakar efterlevnaden av bland annat dataskyddsförordningen, cookiereglerna och lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

Med jurister, tekniker och affärsutvecklare under samma tak kan vi erbjuda allt från enkel juridisk rådgivning till mer omfattande teknisk affärsutveckling. Vi samarbetar med ledande tekniska experter inom IT-säkerhet vilket gör att vi kan täcka alla aspekter av analys och implementering av de åtgärder som krävs (inklusive tekniska analyser, hårdvara, mjukvara etc.).

Vanliga frågor

Vi kan hjälpa dig i frågor kring hot och risker inom informationssäkerhet, utarbeta styrdokument, utreda säkerhetsincidenter, ta fram risk- och sårbarhetsanalyser, etablera ledningssystem för informationssäkerhet, samt genomföra informationsklassningar, säkerhetsgranskningar och revisioner för att undersöka om verksamheten följer reglerna.

Vi eftersträvar att alltid vara flexibla och lyhörda för dina önskemål. Vår rådgivning kan ske på plats hos dig via e-post, telefon eller videokonferens. Vi prioriterar tillgänglighet och ser till att eventuella frågor besvaras så fort som möjligt. Vi har en öppen dialog och uppföljning med dig rörande de kostnader som är förenade med uppdragets utförande och vi erbjuder ett stort engagemang genom att omsorgsfullt, noggrant och skyndsamt utföra varje uppdrag som vi har åtagit oss.

Vi hjälper regelbundet till vid kontakter med tillsynsmyndigheter som övervakar reglerna för dataskydd, informationssäkerhet och elektronisk kommunikation. Vi har även erfarenhet av domstolsprocesser i såväl allmän domstol som förvaltningsdomstol.

Vi strävar efter att tillhandahålla tjänster till attraktiva arvoden och vi är alltid villiga att diskutera dessa med dig. På begäran kommer vi att i början av ett uppdrag förse dig med en uppskattning av vårt arvode och, beroende på uppdragets natur, kan vi också avtala om en budget eller annat arvodesarrangemang. Om vi inte avtalar annat fastställs våra arvoden på basis av ett antal faktorer såsom nedlagd tid, den skicklighet och erfarenhet som uppdraget krävt, de värden som uppdraget rör, eventuella risker för oss, tidspress och uppnått resultat.

Våra kunder är verksamma inom alla typer av branscher och bland dessa återfinns svenska och internationella företag, kommuner och offentlig verksamhet, banker, försäkringsbolag, bostadsbolag, elbolag, operatörer och konsultbolag.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom AI, personlig integritet och informationssäkerhet.