Externt dataskyddsombud

Den som behandlar personuppgifter måste i vissa fall utse ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudets roll är att kontrollera att reglerna i dataskyddsförordningen följs genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser. Det kan vara en utmaning att hitta rätt kompetens och erfarenhet i den egna verksamheten varför du kan anlita oss som externt dataskyddsombud. Vi har gedigen erfarenhet från rollen som externt dataskyddsombud i små och stora verksamheter, både i privat och offentlig sektor.
 
Vi levererar en komplett tjänst där din verksamhet kan känna trygghet eftersom vi har den juridiska och tekniska specialistkompetens som krävs för uppdraget samt en väl etablerad uppdragsmetodik. Med vår vägledning får du det kunskapsstöd som behövs i allt från riskanalyser till dataskyddsrevisioner, samt upprättande av policymallar, checklistor och biträdesavtal. Vi agerar även som kontaktperson i frågor som rör behandling av personuppgifter gentemot registrerade och tillsynsmyndigheter, samt bistår vid utredning och rapportering av misstänkta dataintrång.
 

Vår tjänst omfattar bland annat följande:

 • Tillgång till policymallar, checklistor, riktlinjer och andra dokument
 • Systematiskt arbetssätt för hantering av personuppgifter
 • Kontinuerlig uppdatering av nya direktiv från tillsynsmyndigheter och domstolar
 • Utformning och förvaltning av styrdokument
 • Utformning och råd avseende konsekvensbedömningar
 • Information till registrerade avseende personuppgiftsbehandling
 • Utformning av säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter
 • Ärendehanteringssystem för enkel kommunikation
 • Utbildning av personal i frågor som rör behandling av personuppgifter
 • Övervakning, tillsyn och stickprov av personuppgiftsbehandling
 • Framtagande av skrivelser och andra yttranden avseende personuppgiftsfrågor
 • Juridisk hjälp vid tvister och tillsynsprocesser
 
Att anlita oss som externt dataskyddsombud garanterar en kompetent och effektiv lösning som erbjuder strategisk specialistkompetens för att säkerställa oberoende och regelefterlevnad i er verksamhet. Du är välkommen att höra av dig för mer information.