Den som behandlar personuppgifter måste i vissa fall utse ett dataskyddsombud (DPO/DSO). Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser. Vi erbjuder tjänsten att vara dataskyddsombud åt er organisation.

Måste vi utse ett dataskyddsombud?

Många organisationer måste utse ett dataskyddsombud (DPO/DSO), och andra bör med fördel utse ett dataskyddsombud även om det inte är ett krav. Enligt dataskyddsförordningen ska organisationen utse ett dataskyddsombud om:  

 • Behandlingen av personuppgifter görs av en myndighet eller offentligt organ.
 • Kärnverksamheten innebär att behandlingen av personuppgifter i stor omfattning kräver regelbunden och systematisk övervakning av de registrerade.
 • Kärnverksamheten innebär att man i stor omfattning utför behandlingar av särskilda kategorier av uppgifter eller personuppgifter som förekommer i fällande domar.

Även om din organisation inte måste utse ett dataskyddsombud, kan ett utnämnande underlätta dataskyddsarbetet och fungera som en konkurrensfördel. 

Vem kan vara ett dataskyddsombud?

Eftersom dataskyddsförordningen omfattar många olika områden ska dataskyddsombudet ha kunskap inom såväl it, informationssäkerhet och juridik. Dataskyddsombudet ska kunna arbeta självständigt och oberoende, utan att bli påverkad av andra inom organisationen.

Det är därför viktigt att dataskyddsombudet inte har andra arbetsuppgifter som kan krocka med rollen som dataskyddsombud. Detta försvårar möjligheten att hitta rätt person inom organisationen varför det i många fall kan vara enklare och mer gynnsamt att utse en extern partner att agera som dataskyddsombud för organisationen. 

Hur kan vi hjälpa dig?

Genom oss får ni den kompetens som krävs både inom det juridiska samt inom it- och informationssäkerhet. Vi kommer på ett tydligt och säkert sätt tillsammans med er vara organisationens dataskyddsombud.

Vi levererar en komplett och unik tjänst till er där ni kan känna trygghet då vi har kunskap inom alla områden. Ni får det kunskapsstöd som ni behöver i frågor gällande dataskyddsförordningen och annan tillämplig dataskyddslagstiftning. Vi agerar även som kontaktperson i frågor som rör behandling av personuppgifter gentemot tillsynsmyndigheter och bistår er vid utredning och rapportering av misstänkta dataintrång.

Våra tjänster omfattar bland annat följande: 

 • Systematiskt arbetssätt för hantering av personuppgifter
 • Kontinuerlig uppdatering av nya direktiv från tillsynsmyndigheter och domstolar  
 • Utformning och förvaltning av styrdokument
 • Utformning och råd avseende konsekvensbedömningar
 • Information till registrerade avseende personuppgiftsbehandling
 • Utformning av säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter
 • Ärendehanteringssystem för enkel kommunikation
 • Utbildning av personal i frågor som rör behandling av personuppgifter
 • Övervakning, tillsyn och stickprov av personuppgiftsbehandling
 • Framtagande av skrivelser och andra yttranden avseende personuppgiftsfrågor
 • Juridisk hjälp vid tvister och tillsynsprocesser

Ni får även tillgång till våra färdiga policymallar, biträdesavtal, checklistor, riktlinjer och andra dokument som kan behövas för att uppfylla dataskyddsförordningens krav.

För att ge möjlighet att agera dataskyddsombud för alla typer av organisationer så har vi utvecklat enkla lösningar efter era behov. Du är välkommen att höra av dig till oss för mer information om tjänsten dataskyddsombud. 

Vanliga frågor

Kontakta oss

Relaterad expertis

Back to top