Search
Close this search box.

Cybersäkerhet & informationssäkerhet

En god cyber- och informationssäkerhet är avgörande för att skydda verksamheters tillgångar och uppnå regelefterlevnad. Samtidigt som antalet cyberangrepp och it-incidenter tilltar ökar lagkraven som ställs på verksamheters cyber- och informationssäkerhet.

Vi är experter inom de juridiska aspekterna av cyber- och informationssäkerhet. Vi hjälper dig med att ta fram heltäckande strategier för att säkerställa regelefterlevnad som är anpassade till din verksamhet. Vi hjälper dig även med att hitta lösningar i enskilda frågor som exempelvis att bedöma it-systems efterlevnad av lagkrav eller avtal med leverantörer och samarbetspartners.

Vi arbetar bland annat med:

 • Hantering av juridiska konsekvenser av hot och incidenter som exempelvis cyberhot, cyberincidenter, it-incidenter och personuppgiftsincidenter
 • Juridisk utredning av huruvida en verksamhet omfattas av lagstiftning som exempelvis NIS 2-direktivet
 • Juridisk utredning av lagstadgade roller som exempelvis väsentliga och viktiga entiteter enligt NIS 2-direktivet
 • Juridisk bedömning av åtgärder relaterade till cybersäkerhet och informationssäkerhet som exempelvis säkerhetsåtgärder och riskhanteringsåtgärder
 • Juridisk bedömning av åtgärder för efterlevnad av rapporteringsskyldigheter
 • Upprättande av styrdokument som exempelvis policyer och rutiner för cybersäkerhet och informationssäkerhet
 • Etablering av ledningssystem för informationssäkerhet (LIS)
 • Riskanalyser och riskhantering
 • Kravställning och upphandling
 • Informationssäkerhetsavtal
 • Granskning och revision
 • Riktade utbildningar
 • Tillämpning av lagar, förordningar och andra rättsliga krav
 • Tillämpning av aktuella standarder


Vår rådgivning gäller samtliga regelverk på området cybersäkerhet och informationssäkerhet, som exempelvis dataskyddsförordningen (GDPR), NIS-lagen, NIS-direktivet, NIS 2-direktivet, CER-direktivet, Digital Operational Resilience Act (DORA) och Cyber Resilience Act. Våra experter har omfattande praktisk erfarenhet av de relevanta regelverken och följer noga den snabba rättsutvecklingen nationellt och internationellt.