EU: EU-kommissionen utser sex grindvakter enligt Digital Markets Act

EU-kommissionen har för första gången utsett sex grindvakter, Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta och Microsoft, enligt Digital Markets Act (DMA). Totalt har 22 centrala plattformstjänster som tillhandahålls av grindvakter utsetts. De sex företagen kommer nu att ha sex månader på sig att säkerställa full efterlevnad av kraven i DMA för var och en av sina utpekade centrala plattformstjänster.

Enligt DMA kan EU-kommissionen utse digitala plattformar till grindvakter om de tillhandahåller en viktig gateway mellan företag och konsumenter i samband med centrala plattformstjänster. Dagens beslut om utnämning följer en 45 dagar lång granskningsprocess som EU-kommissionen genomförde efter att Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft och Samsung anmält sin potentiella status som grindvakter. EU-kommissionen har särskilt fastställt grindvaktsstatus med avseende på följande specifika centrala plattformstjänster:

Parallellt har EU-kommissionen inlett fyra marknadsundersökningar för att ytterligare bedöma Microsofts och Apples argument om att vissa av deras centrala plattformstjänster inte kan betraktas som grindvakt, trots att de uppfyller tröskelvärdena:

  • Microsoft: Bing, Edge och Microsoft Advertising
  • Apple: iMessage


Enligt DMA syftar dessa undersökningar till att fastställa om en tillräckligt underbyggd motbevisning som lagts fram av företagen visar att tjänsterna i fråga inte bör utses. Undersökningen bör slutföras inom högst 5 månader.

Dessutom har EU-kommissionen inlett en marknadsundersökning för att ytterligare bedöma om Apples iPadOS bör betecknas som grindvakt, trots att det inte uppfyller tröskelvärdena. Enligt DMA ska denna undersökning slutföras inom högst 12 månader.

Vidare har EU-kommissionen dragit slutsatsen att även om Gmail, Outlook.com och Samsung Internet Browser uppfyller tröskelvärdena enligt DMA för att kvalificera sig som en grindvakt, har Alphabet, Microsoft och Samsung lämnat tillräckligt motiverade argument som visar att dessa tjänster inte kvalificerar sig som grindvakt för respektive kärnplattformstjänster. EU-kommissionen beslutade därför att inte utse Gmail, Outlook.com och Samsung Internet Browser till centrala plattformstjänster. Av detta följer att Samsung inte betecknas som grindvakt med avseende på någon central plattformstjänst.

Efter att ha utsetts har grindvakterna nu sex månader på sig att följa hela listan över vad som ska göras och inte göras enligt DMA, vilket ger slutanvändare och företag som använder grindvakternas tjänster fler valmöjligheter och mer frihet. Vissa av skyldigheterna kommer dock att börja gälla från och med utnämningen, till exempel skyldigheten att informera EU-kommissionen om alla planerade koncentrationer. Det är de utsedda företagens uppgift att säkerställa och visa att de verkligen följer reglerna. För detta ändamål har de sex månader på sig att lämna in en detaljerad efterlevnadsrapport där de beskriver hur de uppfyller var och en av skyldigheterna i DMA.

EU-kommissionen kommer att övervaka det effektiva genomförandet och efterlevnaden av dessa skyldigheter. Om en grindvakt inte uppfyller de skyldigheter som fastställts av DMA kan EU-kommissionen ålägga böter på upp till 10 procent av företagets totala globala omsättning, vilket kan gå upp till 20 procent vid upprepade överträdelser. Vid systematiska överträdelser har EU-kommissionen också befogenhet att anta ytterligare åtgärder, såsom att tvinga en grindvakt att sälja en verksamhet eller delar av den eller förbjuda grindvakten från förvärv av ytterligare tjänster relaterade till den systematiska överträdelsen.

I framtiden kan ytterligare företag lämna in anmälningar till EU-kommissionen enligt DMA, baserat på deras självbedömning med avseende på de relevanta tröskelvärdena. I detta sammanhang fortsätter EU-kommissionen att föra konstruktiva diskussioner med alla berörda företag.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.